A woman of hope - 11 August 2020

Xanthe Hancox

Tell the king of Judah, who sent you to enquire of the Lord, “This is what the Lord, the God of Israel, says concerning the words you heard: because your heart was responsive and you humbled yourself before the Lord when you heard what I have spoken against this place and its people – that they would become a curse and be laid waste – and because you tore your robes and wept in my presence, I also have heard you, declares the Lord.  2 Kings 22:18-19

When you read those verses above, would you have guessed that the person giving God’s word to the king of Judah was a woman? They were spoken by Huldah, an advisor to King Josiah. Earlier in the chapter we’re told a little bit about her: “Hilkiah the priest, Ahikam, Akbor, Shaphan and Asaiah went to speak to the prophet Huldah, who was the wife of Shallum son of Tikvah, the son of Harhas, keeper of the wardrobe. She lived in Jerusalem, in the New Quarter.” (2 Kings 22:14)

When scrolls containing the Book of the Law are discovered during Temple renovations, Huldah is the one the king's envoys consult because she is a trained scholar and prophet. This discovery was the most significant thing to happen during Josiah's reign. She speaks the word of God with confidence and clarity. Like male prophets, she uses technical prophetic language and speaks God's word in the first person. It is she who brings Josiah, the most righteous king in the history of Israel and Judah, words of judgment for the people of Israel without fear or hesitation. She also brings him hope by telling that he won’t live to see the destruction of Israel.

What’s truly remarkable about Huldah’s story though, is that her prophetic words of judgment are centred on a written document. She authorizes what will become the core of Scripture for Judaism and Christianity. Her validation of a text stands as the first recognizable act in the long process of canon formation. Huldah authenticates a document as being God’s word, affording it the sanctity required for it to become part of the Bible we know today, isn’t that wonderful?

This Women’s Month, let Huldah remind us that God has no problem giving women the same difficult work as men, and that the voice of a godly woman carries authority and value.

Prayer: Thank you, Lord, for the example of Huldah. May her story remind us that women can be bearers of hope and powerful witnesses to the hope you promise all of us. Amen

Vrou van Hoop - 11 Augustus 2020

Xanthe Hancox

Maar sê vir die koning van Juda wat vir julle gestuur het om die Here te raadpleeg: So sê die Here die God van Israel: Ek het daarop ag geslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het en dat jy jou klere geskeur en gehuil het voor My, en dat jy berou getoon het voor My, die Here, toe jy hoor wat Ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, naamlik dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Here.  2 Konings 22:18-19

Wie sou nou kon dink dat die woorde hier bo, die boodskap van God aan die koning van Juda, deur 'n vrou aan hom gegee is? Hierdie woorde is gespreek deur Gulda, 'n raadgewer aan koning Josia. Vroeër in die hoofstuk lees ons 'n bietjie meer oor haar: "Die priester Gilkija en Agikam, Akbor, Safan en Asaja is toe na die profetes Gulda toe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Sallum seun van Tikwa, seun van Gasra, en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon." (2 Konings 22:14)

Toe boekrolle wat die Wet bevat tydens die herstel van die Tempel ontdek is, is Gulda die een wat die koning se afvaardiging besoek, want sy was 'n geleerde en 'n profeet. Die ontdekking van hierdie boekrolle was die belangrikste ding wat tydens die heerskappy van Josia gebeur het. Sy spreek die woord van God duidelik en met vertroue. Soos die manlike profete gebruik sy tegniese profetetaal en bring God se woord in die eerste persoon. Sy bring, sonder vrees en huiwering, aan Josia, die regverdigste koning in die geskiedenis van Israel en Juda, 'n boodskap wat die volk van Israel veroordeel. Sy gee hom egter ook hoop wanneer sy sê dat hy niks van al die onheil self sal beleef nie.

Wat werklik merkwaardig is van Gulda se verhaal, is dat haar profetiese woorde van oordeel, op 'n geskrewe dokument fokus. Sy wettig dit wat die kern van die Skrif vir Judaȉsme en die Christendom word. Haar bekragtiging van hierdie teks, is die eerste erkenbare aksie in die lang proses om uiteindelik die kanon van die Bybel te vorm. Gulda se bekragtiging van 'n dokument as die woord van God, verleen daaraan die heiligheid wat nodig was om ingesluit te word in die Bybel soos ons dit vandag ken. Is dit nie wonderlik nie?

In hierdie vrouemaand herinner Gulda ons daaraan dat die Here geen probleem het om dieselfde moeilike taak aan vroue te gee as wat Hy aan mans gee nie. Laat ons onthou dat die stem van 'n godvresende vrou ook gesag en waarde dra.

Gebed: Dankie Here vir die voorbeeld wat Gulda aan ons stel. Gee dat haar verhaal ons daaraan sal herinner dat vroue ook draers van hoop kan wees en kragtige getuies van die hoop wat U aan ons beloof. Amen

Hope for the poor - 7 August 2020

Xanthe Hancox

But God will never forget the needy; the hope of the afflicted will never perish.Psalm 9:18

Psalm 9 is a psalm of thanksgiving. The first part acknowledges God's wonderful acts of deliverance in the past and this final segment requests God's ongoing protection and provision for the future. In verse 18, David comforts those who maintain their trust in God by reminding us that the poor will not be forgotten.

We see God’s tender heart for the poor again in the New Testament. In James 1:9 we read: “Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position.” It seems strange to tell that to people who are suffering!

Those who experience poverty and trials now can take pride in it because in the world to come, in heaven, they are to have a greater reward because they endured such hardship in this life (James 1:12). Our God is a God of justice and he gives hope to those who live in humble circumstances.

After all, Jesus Christ himself was born in a dirty, dark stable for us. He came from all possible richness and power and become poor for us here on earth, so that he could save us from our sin (2 Corinthians 8:9). Because Jesus died for our sins and has saved us, he has made us richer than we could ever hope to be. We don’t necessarily have lots of money, but we are rich in a way that can never be taken away from us.

Whether you live in humble circumstances or you live in affluence, take heart. Because whether you are poor or rich, if you live a life honouring God, you will have a just reward in heaven.

The Bible Society of South Africa makes Bibles available free of charge in a responsible manner to those who cannot afford it. You can read more about the Bibles for the Poor project here.

Prayer: Heavenly Father, thank you that your eyes are not closed to the difficulties and problems I face, and that people in my community and around the world face. Thank you that the needy will not always be forgotten, but that you have prepared something better for those that love and trust you. Amen

Hoop vir die armes - 7 Augustus 2020

Xanthe Hancox

Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie, nie vir ewig sal die verwagting van dié wat in nood is, vrugteloos wees nie. Psalm 9:19

Psalm 9 is 'n dankpsalm. In die eerste gedeelte word God se wonderlike bevrydingsdade van die verlede erken en in hierdie finale gedeelte word daar gevra vir God se volgehoue beskerming en voorsiening in die toekoms. In vers 19 vertroos Dawid diegene wat op God vertrou deur hulle daaraan te herinner dat die armes nie vergeet word nie.

In die Nuwe Testament sien ons weer dat die Here 'n teer hart vir die armes het. In Jakobus 1:9 lees ons: "'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het" (Jakobus 1:9). Dit klink vreemd om dit aan mense wat ly te sê.

Diegene wat armoede en beproewings ondervind, kan gelukkig wees want in die lewe wat kom, in die hemel, sal hulle 'n veel groter beloning ontvang aangesien hulle reeds in hierdie lewe swaarkry beleef het. (Jakobus 1:12) Ons God is 'n regverdige God en Hy bring hoop aan diegene wat in armoede leef.

Per slot van rekening is Jesus in 'n vuil, donker stal vir ons gebore. Hy het van die grootste rykdom en krag gekom en arm geword vir ons hier op aarde, sodat Hy ons van ons sonde kon verlos. (2 Korintiërs 8:9) Aangesien Jesus vir ons sonde gesterf en ons verlos het, het Hy ons ryker gemaak as wat ons ooit kon hoop om te wees. Dit beteken nie noodwendig dat ons baie geld het nie, maar ons is ryker op 'n manier wat nooit van ons weggeneem kan word nie.

Of jy nou in nederige omstandighede of in weelde leef, skep moed. Want of jy nou ryk of arm is, as jy tot eer van die Here leef, wag daar 'n regverdige beloning op jou in die hemel.

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika stel op 'n verantwoordelike manier Bybels beskikbaar aan diegene wat dit nie kan bekostig nie. Lees gerus meer oor die Bybels vir die armes-projek hier.

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U nie u oë sluit vir al die probleme wat ek, my gemeenskap en mense regoor die wêreld ondervind nie. Ek dank U ook dat die armes nie vir ewig vergeet sal word nie, maar dat U iets veel beter voorberei het vir diegene wat U liefhet en vertrou. Amen

Go to top