Our Redeemer - 30 September 2020

Ben Fourie

And we have seen and tell others that the Father sent his Son to be the Saviour of the world. 1 John 4:14

The word “save” is explained as “to rescue someone from danger.” It can also be interpreted as “to free someone from bonds.” These meanings of the word explain exactly what God did when he sent his son to be the Saviour of the world. We find the idea of a saviour quite often in the Old Testament, especially when God used someone to deliver His people from an enemy. In Judges 3, we see that the Moabites ruled over Israel for 18 years and when they cried out to God, we read “ ... he sent a man (saviour) to free them.” Even in the lives of individuals we see God acting as saviour. Just think about the immortal words of Job 19:25: “I know that my redeemer lives, and that in the end he will stand on the earth.” (NIV)

In the New Testament, the concept of a Redeemer or Saviour is invariably linked to Jesus, but always in the context that Jesus was sent by God. 1 Timothy 1:1 says, “From Paul, an apostle of Christ Jesus by order of God our Saviour and Christ Jesus our hope.” Jude verse 25, “– to the only God our Saviour, through Jesus Christ our Lord …” Redeeming people is in the end always an act of God as a Trinity, for Father and Son never move without the Holy Spirit.

The theme that runs like the proverbial golden thread through the Bible is that God wants to save us from, what Paul in the letter to the Romans in 7:24 calls, “the body of this death.” The biggest danger ever is a life that is subjected to the laws of sin. Let us use the explanation in the first sentence of the day. God wants to “rescue us from the danger” of eternal death.

He has done it on the cross and in the book of Revelation chapter 5, he is seen as the Lion from Judah’s tribe who conquered sin and death. From his mouth goes forth the double-edged sword of the Word and he wears the golden crown of the everlasting King. With Job, we can be sure our Redeemer lives, and not only ours, for He is the Saviour of the whole world.

Prayer: What a joy to know that you have saved me from a life that would have led to eternal death. Praise be to you for being the Redeemer of the whole world.  Amen

Ons Saligmaker - 30 September 2020

Ben Fourie

“En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as Redder van die wêreld gestuur het”. 1 Johannes 4:14

Die woord “red” word in my woordeboek verklaar as “uit ’n gevaar help”. Dit kan ook as “bevry” verklaar word. Die twee verklarings sê presies wat God doen wanneer ons in die Bybel lees dat Hy die Redder of Verlosser is. In die Ou Testament kom die begrip dikwels voor, veral wanneer God iemand gebruik om sy volk uit die hande van een of ander vyand te red. In Rigters 3 sien ons byvoorbeeld dat Israel vir agtien jaar lank deur die koninkryk van Moab oorheers is en wanneer hulle dan tot God om hulp roep, lees ons in vers 15: “en Hy het ’n redder vir hulle na vore laat kom.” Ook in die lewens van individue hoor ons van God wat as Redder of Bevryder optree. Dink aan Job se onsterflike woorde in Hoofstuk 19:25 “Ek weet dat my (Ver)Losser leef, uiteindelik sal Hy op die aarde triomfeer”.

In die Nuwe Testament word die Verlosser gedagte natuurlik baie sterk aan Jesus Christus gekoppel, maar altyd in die konteks van God wat Jesus as Verlosser gestuur het. In 1 Timoteus 1:1 lees ons: “Van Paulus, ’n apostel van Christus Jesus in opdrag van God ons Verlosser en van Christus Jesus ons Hoop” en in Judas vers 25: “aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here …” Verlossingswerk is ten diepste die werk van die Drie-enige God, want die Vader en die Seun werk nooit sonder die Gees nie.

Reg deur die Bybel kry ons die tema wat soos die spreekwoordelike goue draad deur alles loop, naamlik dat God ons wil verlos uit wat Paulus in die brief aan die Romeine in hoofstuk 7:24 ’n “doodsbestaan” noem. Die grootste gevaar waarin die mens ooit kan beland is beslis ’n lewe onder die wet van die sonde. As ek die woordeboek verklaring kan gebruik, wil God ons deur Jesus Christus uit hierdie grootste gevaar van almal help.

Hy het dit reeds gedoen aan die kruis en daarom word hy in Openbaring 5 geteken as die Een wat die oorwinning behaal het. Hy is die Leeu uit die stam van Juda wat sonde en dood oorwin het. Uit sy mond kom die skerp tweesnydende swaard van die Woord en Hy is die een met die goue koningskroon op sy kop. Saam met Job kan ons weet ons Verlosser leef en ons leef met Hom. Bo alles is dit nie net vir my waar nie, maar ons weet Hy is ook die “Redder van die wêreld”.

Gebed: Wat ’n vreugde om te weet dat U my persoonlik verlos het uit die bestaan wat na die ewige dood toe lei. Dankie, dat U die ware Verlosser is. Amen

Sy naam is Jesus - 11 September 2020

Ben Fourie

“Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee”. Lukas 1:31

Onlangs lees ek in ’n boek oor mense van Mexiko en kry ’n skok toe ek lees dat een van hulle se naam Jesus is. Van kindsbeen af het ek geleer dat ’n mens nooit die naam Jesus sommer net gebruik nie en hier lees ek van iemand wat in die alledaagse lewe Jesus genoem word.

‘n Bietjie naleeswerk op die internet het uitgewys dat dit ’n redelik algemene naam in Mexiko en ander Spaans- en Portugeessprekende lande is soos wat die naam Chris en Christiaan, wat van Christus afgelei is, baie volop is by ander taalgroepe. Daar is blykbaar verskeie geskiedkundige redes waarom mense hulle kinders hierdie name gegee het, maar dit is nie vir ons belangrik nie. Wat wel belangrik is, is waarom Maria spesifiek die naam aan haar seun moet gee.

Die naam Jesus kom van die Hebreeus Yeshua. Ons spel dit Josua en dit beteken letterlik “Die Here red” of “Die Here verlos.” Ook die Bybelnaam Hosea kom van die stam af. Dit is juis wanneer ’n mens na die verskil in die name Hosea en Josua kyk dat jy iets begin gewaar van die groot verskil ook tussen die algemene naam Jesus en die naam Jesus wat aan die kind van Nasaret gegee is.

In Numeri 13:16 word vertel van die verspieders wat moes uitgaan om die land te verken onder andere Kaleb en Hosea die seun van Nun. Daar lees ons dat Moses laasgenoemde se naam verander van Hosea na Josua. Klink nie na te veel verandering nie, maar dit is inderdaad ’n reuse verskil. Hosea beteken letterlik “Hy red” terwyl Josua beteken “Die Here red”. Josua sou een van Israel se grootste leiers word wat juis deur God se reddende teenwoordigheid die belofte van die Beloofde Land laat waar word het. Sou hy nog Hosea heet, sou mense kon dink dit is hyself wat die volk uitgered het, maar die naam Josua laat geen ruimte vir twyfel oor wie die ware redding gee nie.

Dit is ook die verskil tussen baie mense met die naam Jesus en Jesus van Nasaret. In die betekenis van elke Josua en Jesus is daar ‘n belofte van redding, maar alleen in die naam van Jesus van Nasaret kom God se belofte, dat Hy ons van sonde en die ewige dood verlos, regtig tot vervulling.

Gebed: Ons wil U loof met die woorde van die lied wat sê: “Jesus groot bo almal, sterke Verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende Woord.” Amen

Die Christus - 14 September 2020

Ben Fourie

“Simon Petrus het geantwoord: ‘U is die Christus, die Seun van die lewende God”  Matteus 16:16

Bogenoemde teks is seker die kortste, maar kragtigste geloofsbelydenis wat ’n mens maar kan kry. Toe Jesus en sy dissipels op ’n dag in die omgewing van Sesarea-Filippi kom, toets Hy hulle met die vraag: “Wie sê die mense is die Seun van die mens?” Die antwoorde was uiteenlopend. Vanaf Johannes die Doper tot Elia en nog ander. Maar dit is nie wie Hy is nie, want Jesus vra “Maar julle … wie sê julle is Ek?”

Die Vader openbaar aan Petrus die antwoord en in hierdie belydenis is die volle inhoud van die Evangelie opgesluit. Omdat ons reeds Vrydag na Jesus as Seun van God gekyk het, konsentreer ons vandag op die naam Christus.

Christus is die Griekse vorm van die Hebreeuse woord Messias en word in Afrikaans met Gesalfde vertaal. In die Joodse tradisie is die priester, profeet en koning met olie gesalf om hulle spesifieke taak te kon uitvoer. Wanneer die konsep van ’n messias in die Ou Testament voorkom, verwys dit meesal na so ’n koning of priester. In Jesaja, Jeremia, Esegiël en veral in die tyd van die tweede tempel net na die ballingskap, is daar heenwysing na ’n figuur wat nog moet kom. Dit is egter eers heelwat later wat die verwagting van ’n Messias al sterker geword het. Min word in die Bybel daarvan verhaal, maar in ander Joodse literatuur van die tyd is daar ’n Messias verwagting, helaas dikwels polities van aard. In die onderdrukkende regeringstyd van Antiochus Epiphanes en later in die Romeinse tyd het die verwagting al sterker geword, maar die Messias wat wel gekom het, was nie na hulle sin nie.

Tog was hierdie priester/profeet/koning presies wat die wêreld nodig gehad het. Nie iemand om ‘n aardse koninkryk te stig nie, maar Iemand wat gesalf is om as Hoëpriester die offer te bring, en terselfdertyd ook die offerlam te wees. Iemand om as profeet op te tree en so die boodskap van God se verlossing na die wêreld te bring en Iemand om as Koning oor alles te regeer.

Nou is die groot vraag ook vir jou en my. Wie is Jesus in my lewe?

Gebed: Ek bid dat U my sal help om elke dag nie net met my mond te bely dat U die Christus is nie, maar om ook deur wat ek doen in my lewe te wys dat U vir my Priester, Koning en Profeet is. Amen

Go to top