The Holy Spirit is our Comforter - 25 September 2020

Ben Fourie

The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. John 14:26

Although the idea of the Paraklete as advocate or intercessor is very important, He is also in another important role as Helper and Comforter. These two translations of the Word get their special meaning after Jesus was taken up to heaven and, therefore, not present among his followers any longer. In the interim, between his Ascension and Second Coming, the Church and every individual believer need the presence of the Holy Spirit. We need to be “schooled” by the Spirit to understand all the teachings of Jesus and enable us to carry His message into the world.

It is not always easy to be a follower and proclaimer and, therefore, we need the Comforter and Helper every single day of our lives. He makes it possible for us to keep telling the world about the Gospel of Jesus Christ in spite of our fears and shortcomings.

After the Ascension, the disciples were left behind. We sometimes see the Comforter as having to comfort them as one comforts someone at a funeral. Far from it. After they saw Jesus being taken up to heaven, they went back to Jerusalem. They met each day for prayers and to await the coming of the Holy Spirit who was to give them power for the big task awaiting them. One does not get the idea of a group of mourners, but rather a group of people ready to face what was coming. The Comforter in this sense, is the one who was to create a safe environment from where the disciples could move into the world with the message of Jesus.

Their confidence was further boosted from knowing that the Holy Spirit would also be their Helper. When we read the book of Acts, we see the Spirit in his role as Helper. The story of the planting of the Church in spite of all opposition and even risk of life, is the story of the Helper who came from the Father and the Son.  

It is still valid for you and me today. The Spirit of God is still with us. He keeps us in his comforting protection and helps us to proclaim the Gospel of Jesus Christ in a sometimes hostile world.

Prayer: Lord, please help me to be a courageous follower. Amen

Ons Helper - 25 September 2020

Ben Fourie

“en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Johannes 14:26

“Parakleet” se betekenis is meer as net ’n advokaat of pleitbesorger. Hy is ook Helper en Trooster. Beide hierdie verklarings van wat die Gees sou kom doen, kom na vore nadat Jesus opgevaar het na die hemel en dus nie meer sigbaar by die dissipels teenwoordig was nie. In die tydperk tussen hemelvaart en wederkoms het die kerk en elke individuele gelowige die helpende en troostende teenwoordigheid van die Gees baie nodig. Ons moet steeds by die Heilige Gees “skoolgaan” om te kan verstaan wat Jesus deur sy woorde en dade vir die wêreld kom doen het, sodat ons hierdie kennis kan oordra na die wêreld.

Dit is nie altyd maklik om volgeling en verkondiger te wees nie en daarom het ons elke dag die Trooster en Helper nodig. Hy maak dit vir ons moontlik om ten spyte van ons vrese en tekortkominge voort te gaan met die verkondiging van die Evangelie aangaande Jesus Christus.

Met Jesus se hemelvaart bly die dissipels alleen agter. Ons is geneig om die Trooster te sien as iemand wat hulle moet “troos” soos wat jy mense by ’n begrafnis troos. Allermins. Na die hemelvaart is die dissipels terug na Jerusalem en kom hulle elke dag bymekaar om te bid en te wag op die Gees wat hulle sou toerus vir hulle taak. ’n Mens kry nie die indruk van ’n klomp hartseer mense nie, maar wel van ’n groep wat oorgehaal sit en wag vir die taak op hande. Trooster is hier eerder iemand om vir hulle ’n veilige ruimte te skep van waar hulle kan vertrek op hulle getuienisaksie in die wêreld.

Die dissipels het ook verder rede gehad om so vol vertroue te wees, want die Gees, so het Jesus belowe, sal ook hulle Helper wees. Dit sien ons in vervulling gaan in Handelinge wanneer die volgelinge van Christus ten spyte van alle teenkanting en lewensgevaar, die Kerk dwarsoor die bekende wêreld van hulle tyd vestig.  

Dit alles is vandag nog net so waar vir jou en my. God se Gees is hier. Hy vou my in sy troostende beskerming toe en help my om die blye boodskap aangaande Christus uit te leef.

Gebed: Here, maak my asseblief ’n dapper dissipel. Amen

Sy naam is Jesus - 11 September 2020

Ben Fourie

“Jy sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee”. Lukas 1:31

Onlangs lees ek in ’n boek oor mense van Mexiko en kry ’n skok toe ek lees dat een van hulle se naam Jesus is. Van kindsbeen af het ek geleer dat ’n mens nooit die naam Jesus sommer net gebruik nie en hier lees ek van iemand wat in die alledaagse lewe Jesus genoem word.

‘n Bietjie naleeswerk op die internet het uitgewys dat dit ’n redelik algemene naam in Mexiko en ander Spaans- en Portugeessprekende lande is soos wat die naam Chris en Christiaan, wat van Christus afgelei is, baie volop is by ander taalgroepe. Daar is blykbaar verskeie geskiedkundige redes waarom mense hulle kinders hierdie name gegee het, maar dit is nie vir ons belangrik nie. Wat wel belangrik is, is waarom Maria spesifiek die naam aan haar seun moet gee.

Die naam Jesus kom van die Hebreeus Yeshua. Ons spel dit Josua en dit beteken letterlik “Die Here red” of “Die Here verlos.” Ook die Bybelnaam Hosea kom van die stam af. Dit is juis wanneer ’n mens na die verskil in die name Hosea en Josua kyk dat jy iets begin gewaar van die groot verskil ook tussen die algemene naam Jesus en die naam Jesus wat aan die kind van Nasaret gegee is.

In Numeri 13:16 word vertel van die verspieders wat moes uitgaan om die land te verken onder andere Kaleb en Hosea die seun van Nun. Daar lees ons dat Moses laasgenoemde se naam verander van Hosea na Josua. Klink nie na te veel verandering nie, maar dit is inderdaad ’n reuse verskil. Hosea beteken letterlik “Hy red” terwyl Josua beteken “Die Here red”. Josua sou een van Israel se grootste leiers word wat juis deur God se reddende teenwoordigheid die belofte van die Beloofde Land laat waar word het. Sou hy nog Hosea heet, sou mense kon dink dit is hyself wat die volk uitgered het, maar die naam Josua laat geen ruimte vir twyfel oor wie die ware redding gee nie.

Dit is ook die verskil tussen baie mense met die naam Jesus en Jesus van Nasaret. In die betekenis van elke Josua en Jesus is daar ‘n belofte van redding, maar alleen in die naam van Jesus van Nasaret kom God se belofte, dat Hy ons van sonde en die ewige dood verlos, regtig tot vervulling.

Gebed: Ons wil U loof met die woorde van die lied wat sê: “Jesus groot bo almal, sterke Verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende Woord.” Amen

Die Christus - 14 September 2020

Ben Fourie

“Simon Petrus het geantwoord: ‘U is die Christus, die Seun van die lewende God”  Matteus 16:16

Bogenoemde teks is seker die kortste, maar kragtigste geloofsbelydenis wat ’n mens maar kan kry. Toe Jesus en sy dissipels op ’n dag in die omgewing van Sesarea-Filippi kom, toets Hy hulle met die vraag: “Wie sê die mense is die Seun van die mens?” Die antwoorde was uiteenlopend. Vanaf Johannes die Doper tot Elia en nog ander. Maar dit is nie wie Hy is nie, want Jesus vra “Maar julle … wie sê julle is Ek?”

Die Vader openbaar aan Petrus die antwoord en in hierdie belydenis is die volle inhoud van die Evangelie opgesluit. Omdat ons reeds Vrydag na Jesus as Seun van God gekyk het, konsentreer ons vandag op die naam Christus.

Christus is die Griekse vorm van die Hebreeuse woord Messias en word in Afrikaans met Gesalfde vertaal. In die Joodse tradisie is die priester, profeet en koning met olie gesalf om hulle spesifieke taak te kon uitvoer. Wanneer die konsep van ’n messias in die Ou Testament voorkom, verwys dit meesal na so ’n koning of priester. In Jesaja, Jeremia, Esegiël en veral in die tyd van die tweede tempel net na die ballingskap, is daar heenwysing na ’n figuur wat nog moet kom. Dit is egter eers heelwat later wat die verwagting van ’n Messias al sterker geword het. Min word in die Bybel daarvan verhaal, maar in ander Joodse literatuur van die tyd is daar ’n Messias verwagting, helaas dikwels polities van aard. In die onderdrukkende regeringstyd van Antiochus Epiphanes en later in die Romeinse tyd het die verwagting al sterker geword, maar die Messias wat wel gekom het, was nie na hulle sin nie.

Tog was hierdie priester/profeet/koning presies wat die wêreld nodig gehad het. Nie iemand om ‘n aardse koninkryk te stig nie, maar Iemand wat gesalf is om as Hoëpriester die offer te bring, en terselfdertyd ook die offerlam te wees. Iemand om as profeet op te tree en so die boodskap van God se verlossing na die wêreld te bring en Iemand om as Koning oor alles te regeer.

Nou is die groot vraag ook vir jou en my. Wie is Jesus in my lewe?

Gebed: Ek bid dat U my sal help om elke dag nie net met my mond te bely dat U die Christus is nie, maar om ook deur wat ek doen in my lewe te wys dat U vir my Priester, Koning en Profeet is. Amen

Go to top