Hope and a future - 4 August 2020

Xanthe Hancox

This is what the Lord says: “When seventy years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:10-11

Jeremiah 29:11 is one of the best-known Bible verses about hope. It’s the type of verse that’s often quoted to encourage people who aren’t sure what job to apply for, which course to study, or what exactly it is God wants from them.

It’s worth noting, however, that this verse is not written to individuals at all. This passage is written to a whole group of people, the entire Israelite nation. The “you” in Jeremiah 29:11 isn’t singular, it’s plural. And in verse 10, God lays down the specifics on this promise for the Israelites: Yes, God says, I will redeem you — but only after 70 years in exile. God does have a plan to prosper his people, but it would look far different than the Israelites ever expected.

But how does any of this apply to us today? Can we still take heart in such a beautiful promise—even though it was spoken to people long ago, people in a far different situation than ours?

Yes! God is a God of redemption and he wants to redeem all people, just as he wanted the nation of Israel to be redeemed and whole again. This verse does not apply to isolated individuals or to a broad community. It applies to both, together, functioning as one. The image painted here is one of individuals in community, a group of people, worshiping God together, hoping for a future redemption.

Even more important than our decision about which city to move to or what career is right for us, is the future hope of the Kingdom of God foretold by the prophets and fulfilled in the reign of our now and coming King. In this way, the promise of Jeremiah 29:11 is bigger than any one of us—and far better.

Prayer: Father, so often we are like Israelites. We do not listen to you and want to follow our own sinful ways. Forgive us and guide us back to your plan for our lives. Thank you for your redeeming promise to give us hope and a future. Amen.

Hoop en toekoms - 4 Augustus 2020

Xanthe Hancox

Ja, die Here sê: Babel sal 70 jaar lank sterk wees. Daardie 70 jaar moet eers verbygaan. Daarna sal Ek weer goed wees vir julle en doen wat Ek belowe het. Ek sal julle dan laat terugkom na Jerusalem. Ek weet wat Ek met julle wil doen. Ek wil hê dit moet goed gaan met julle in die jare wat sal kom, nie sleg nie. Julle moet kan hoop dat dit goed sal gaan met julle. Jeremia 29:10-11 (Die Bybel vir Almal)

Jeremia 29:11 is een van die bekende Bybelverse oor hoop. Dit is die tipe vers wat dikwels aangehaal word om mense te bemoedig wat nie seker is vir watter werk hulle moet aansoek doen, of watter studiekursus hulle moet volg, of wat presies God van hulle verwag nie.

Dit is egter belangrik om kennis te neem dat hierdie verse nie aan individue geskryf is nie. Die gedeelte is aan 'n groep, die hele volk van Israel, geskryf. In Jeremia 29:11 word van "julle" gepraat en nie van "jy" nie. In vers 10 verduidelik die Here wat eers moet gebeur voor Hy sy belofte aan die Israeliete gestand sal doen. Ja, die Here sê dat Hy hulle sal verlos, maar slegs na 70 jaar in ballingskap. God het 'n plan om dit goed te laat gaan met sy volk, maar sy plan was heeltemal anders as wat die Israeliete verwag het.

Kan ons dit van toepassing maak op ons vandag? Kan ons hierdie mooi belofte steeds ter harte neem—selfs al was dit lank gelede aan mense in 'n baie ander soort situasie as ons s'n gegee?

Ja! God is 'n God van verlossing en Hy wil almal verlos, net soos Hy die volk van Israel wou verlos en herstel. Hierdie verse is nie net van toepassing op 'n groep geȉsoleerde individue of die groter gemeenskap nie. Dit is van toepassing op beide wat saam as 'n eenheid funksioneer. Die beeld hier is een van individue in 'n gemeenskap, 'n groep mense wat God saam aanbid en hoop op hulle toekomstige verlossing.

Selfs belangriker as ons besluit na watter stad toe ons gaan verhuis of watter beroep reg is vir ons, is die toekomstige hoop van die koninkryk van God waarvan die profete ons vertel en wat vervul is in die heerskappy van ons Koning wat nou heers en wat weer sal kom. Die belofte van Jeremia 29:11 is dus groter as enigeen van ons – en baie beter.

Gebed: Vader, so dikwels is ons soos die Israeliete. Ons luister nie na U nie en volg ons eie sondige weë. Vergewe ons en lei ons terug na u plan vir ons lewe. Dankie vir u belofte van verlossing wat ook aan ons hoop en 'n toekoms gee. Amen

Go to top