Day 13: Faith is to use what is in your hand - 19 June 2018

By Benescke Janse van Rensburg

Last year, Stan Jerling, a 74-year-old retired farmer from Hennenman, who lately fixes windmills and cleans boreholes, was asked to demolish and repair a windmill at Vanderbijlpark. This was a big project that required heavy machinery. Because he also required a trailer to transport his own heavy equipment, it meant that Stan would have to drive the distance twice.

In the run-up to the project, Stan's wife, Dirkie (also 74 years old), was concerned about her husband. She laid awake and prayed about this, knowing that there had to be a way to simplify this project. Then she got a plan. The next morning Dirkie showed a drawing of her patent to her husband. He immediately knew that it could work and decided to try out Dirkie’s patent. It worked so well that Dirkie, an elderly grandmother, walked away with first prize in her category for her patent at this year’s Nampo Harvest Festival.

Sometimes we also find ourselves, like the Jerlings, in uncomfortable situations. It may be in the workplace, perhaps it’s a challenge to connect with your rebellious teenager or resolve conflict with your spouse. Perhaps it’s a health issue or even a challenge surrounding your finances. In our hearts we know there must be an "easier way" to deal with these challenges, but we have no idea what it is.

During these moments, we have to remind ourselves that God remains our source of wisdom and creativity and that we can consult with Him at any time. In Jeremiah 43:19 He says: “Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth; Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert." Also in Matthew 7: 7-8, Jesus reminds us that we must ask: “Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened." And then in James 1: 5 we read: "If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.”

What is the challenge you are facing today? Let's remind ourselves that God, the Source of Wisdom and Knowledge already knows the way to simplify our situations. He led a 74-year-old elderly woman from Hennenman to come up with a new patent in agriculture (which made her a prize winner). He can do the same for us if we continue to trust Him. God bless.

Father God, You are the Source of knowledge, creativity and wisdom. Please help me today (name the area where you need wisdom). Please strengthen me to follow Your instruction even if it does not initially makes sense.  I ask this in the Name of Jesus Christ. Amen.

• See a photo of Stan and Dirkie Jerling at their scale model of a windmill deceleration tool with which she won a patent at www.benescke.co.za

Day 12: Faith ... is to taste God's goodness - 18 June 2018

Benescke Janse van Rensburg

In the run-up to Father's Day yesterday, my 5-year-old had one desire: She wanted to bake a cake for Daddy. Not any cake, a rainbow cake! This means four layers of cakes on top of each other with icing sugar between the layers and covering it.

Anyone who has already baked a cake with a 5-year-old and 3-year-old, will agree that it can be quite a challenge – especially because they believe they have to taste the content of the bowl every now and then, in order to ensure the end product will be delicious.

With the start of the decorating process of the cake, I decided to open a tin of brown caramel that could be smeared with the icing sugar between the layers of the cake - this is my absolute favorite. My children, who have never tasted caramel, gave it one look and refused to taste it because "it does not look nice".

A step of faith in our own lives usually initially “does not look nice”. It involves risk and uncertainty. It requires something from us - almost like Peter who had to get out of the boat before he could walk to Jesus on the water. To experience the breakthrough or miracle requires that we "put our fingers in the caramel and taste it".

In Psalm 34:8 the Psalmist writes: "Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in Him."

When we take a step of faith, we taste and see something of God's character. And while I looked at my two children yesterday, who earlier refused to taste the caramel, indulging in the the cake filled with caramel, I realized once again how easily we miss out on amazing experiences with God, when we are too afraid to trust Him for His best! God bless.

Father God, I want to taste and see Your goodness in my life. Please help me in times of uncertainty and fill my heart with faith and trust in You. I ask this in the Name of Jesus Christ. Amen.


• See a photo of the rainbow cake (with caramel) on www.benescke.co.za or the Stories of Hope page on Facebook.

 

Dag 13: Geloof is om te gebruik wat in jou hand is - 19 Junie 2018

Deur Benescke Janse van Rensburg

Stan Jerling, ’n 74-jarige afgetrede boer van Hennenman, wat deesdae herstelwerk aan windpompe doen en boorgate skoonmaak, het verlede jaar die opdrag gekry om ’n windpomp op Vanderbijlpark af te takel en te herstel. Dit sou ’n groot werk wees wat swaar masjinerie benodig. Aangesien hy ook ’n sleepwaentjie sleep met sy eie swaar toerusting, sou hy twee keer heen en weer moes ry. Dit het sy vrou, Dirkie bekommerd gemaak.

In aanloop tot die projek, het Dirkie (ook 74 jaar oud), een aand in die bed gelê en bid en dink aan die projek. Daar moes volgens haar ’n manier wees om die projek te vereenvoudig. Hiér het sy ’n plan gekry. Die volgende oggend het sy ’n tekening van haar patent vir haar man gewys. Hy het instinktief geweet dat dit sou werk. Die aftakelingsinstrument het só goed gewerk dat dit vanjaar by die Nampo-oesdag met die eerste prys in haar kategorie gekroon is!

Soms bevind ons onsself soos die Jerlings van Hennenman in daardie “ongerieflike situasies” – dit kan in die werkplek wees, ten opsigte van ’n rebelse tiener, selfs rondom die hantering van konflik in ’n huwelik, ’n gesondheidsuitdaging of die hantering van persoonlike finansies. Ons weet gewoonlik dat daar ’n “makliker manier” moet wees om hierdie uitdagings te hanteer, alhoewel ons dit nog nie ken nie.

Wat belangrik is in hierdie situasies is dat ons onsself gereeld sal herinner dat ons God vir daardie “makliker maniere” kan raadpleeg. In Jeremia 43:19 sê Hy immers: “Kyk, Ek gaan iets nuuts doen. . .  Ek maak in die woestyn 'n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.” Hy kan vir ons ’n pad maak waar dit onmoontlik lyk. In Matteus 7:7-8 herinner Jesus ons daaraan dat ons daarvoor moet vra: Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.” En in Jakobus 1:5 lees ons: As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee . . .

Wat is daardie “ongemaklike situasie” vandag in jou lewe? Kom ons herinner onsself dat God, die Bron van Wysheid graag aan ons ’n uitkoms wil gee. Hy het ’n 74-jarige bejaarde vrou van Hennenman gelei om ’n nuwe patent in landbou uit te dink (wat haar ’n pryswenner gemaak het). Hy kan dieselfde vir ons doen wat Hom vir daardie “makliker manier” vertrou. Sterkte.

Vader God, baie dankie dat U die bron van kennis, kreatiwiteit en wysheid is. Help my asseblief vandag met (noem die area waarin jy wysheid benodig). Versterk my asseblief met geloof om te doen wat U deur u Heilige Gees in my hart kom plaas. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

  • Sien foto van Stan en Dirkie Jerling by hul skaalmodel van ’n windpomp aftakelingsinstrument waarmee sy ’n patente-afdeling gewen het by www.benescke.co.za of op Stories van Hoop op Facebook.

 

 

 

Dag 12: Geloof ... is om God se goedheid te proe - 18 Junie 2018

Benescke Janse van Rensburg

In aanloop tot Vadersdag gister het my 5-jarige een behoefte gehad: Sy wou vir pappa ’n koek bak. Nie enige koek nie, ’n reënboog koek! Dit beteken vier lae koeke bo-op mekaar met versiersuiker tussen-in en ook bo-oor alles.

Enige iemand wat al saam met ’n 5-jarige en 3-jarige koek gebak het, sal saamstem dat dit ’n redelike uitdaging kan wees omdat hulle glo dat hulle elke nou en dan uit die bak moet proe om te “verseker” dat die eindproduk lekker gaan smaak.

Met die aanvang van die versierproses van die koek, het ek besluit om ’n blik bruin karamel oop te maak wat saam met die versiersuiker tussen die lae koek gesmeer kan word – dit is my absolute gunsteling. My kinders, wat nog nooit die karamel geproe het nie, het die bruin karamel een kyk gegee, hul neuse opgetrek en geweier om daaraan te proe, want “dit lyk nie lekker nie”.

’n Stap van geloof in ons eie lewens “lyk” aanvanklik ook “nie lekker nie” omdat dit met risiko en onsekerheid gepaard gaan. Dit vereis iets van ons – amper soos Petrus wat uit die boot moes klim, voordat hy op die water na Jesus kon stap. Om die deurbraak of wonderwerk te beleef vereis dat ons “ons vinger in die karamel moet druk om te proe”.

In Psalm 34:9 skryf die Psalmdigter: “Smaak en sien dat die HERE goed is...” Die Engelse vertaling lei: Taste and see that the Lord is good. . .” En in die Bybel vir almal-vertaling lees ons: “Julle moet self voel en sien dat die Here goed is.”

Wanneer ons ’n stap van geloof neem, voel en sien ons iets van God se karakter. Ons “proe” ’n kant daarvan wat ons voorheen nie geken het nie. En terwyl ek gister na my twee kinders kyk, wat vroeër hul neuse vir die karamel opgetrek het, wat smul aan die koek vol karamel (en nie besef dat dit daarop is nie), het ek weereens besef op hoe baie ons uitmis as ons te bang is om God vir sy beste te vertrou! Sterkte.  

Vader God, ek wil U goedheid smaak en sien in my lewe. Help my asseblief in tye van onsekerheid en vul my met geloof en vertroue in U. Ek vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

  • Sien foto van die reenboogkoek (met karamel) op www.benescke.co.za of die Stories van Hoop bladsy op Facebook.

Terugvoer: Gee gerus terugvoer of deel jou getuienis van God se deurbrake in jou by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ek hoor graag van jou. Benescke 

Go to top