Celebration of Wisdom: Discipline in Action - 24 May 2019

Louise Gevers

By wisdom a house is built, and through understanding it is established; through knowledge its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Proverbs 24:3-4

“Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise.” Proverbs 19:20

Building a house is a rewarding process as each room is planned and prepared and eventually takes shape to provide exactly the space and comfort for which it was designed. A well-built house takes a long time to complete, and is well worth the wait, as it will provide shelter and security for many years to come. For it to last, it has to be built on a solid foundation.

KwaZulu-Natal recently experienced torrential rain which caused devastating floods and landslides, resulting in the collapse of several houses in different areas, killing some poor people and leaving others homeless. Sadly, not all of the houses had been built with care, heeding the necessary regulations, which resulted in destruction and death.

The verse today speaks of building a house, a metaphor for our lives, using the tools of wisdom, understanding and knowledge. Jesus said, “Everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall because it had its foundation on the rock.” (Matthew 7:24-25)

The book of Proverbs is a rich storehouse of insights and perceptions to teach us practical skill in living according to God’s wisdom, and holds warnings on how to avoid moral dangers. These proverbs were written by Solomon, along with some other wise men, for instructing the people of their time, but they’re just as relevant today. Wisdom is a much needed quality as we build the house of our life, to enable us to fill it with “rare and beautiful treasures” which is essential to living well. From the outset, Proverbs makes one thing clear: “The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline.” (Proverbs 1:7)

The quest for wisdom began in the Garden of Eden with Eve tempted by the forbidden fruit as a potential source of wisdom. (Genesis 3:6) Her decision to surrender to temptation to gain what was forbidden by God was clearly unwise, as was Adam’s to join her. Wisdom and discipline go hand in hand – each needs the other for success. Every piece of wisdom contained in the chapters of Proverbs requires discipline to put it into practice, which we can achieve as we submit to God who gives us “a spirit of power, of love and of self-discipline.” (2 Timothy 1:7)

Proverbs has 31 chapters. Let us challenge ourselves to read one chapter each day and celebrate wisdom growing in our lives. God bless you.

“Blessed is the (one) who finds wisdom … who gains understanding, for she is far more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies …” (Proverbs 3:3:13-15)

Prayer: All-Wise, Loving Father, we know that through You Jesus grew in wisdom and stature when He was on earth. We celebrate Your wisdom in our lives and Your generosity in giving to all who ask You for more in times of need. Thank You for Your loving care of us.  Amen

Vier wysheid: dissipline in aksie - 24 Mei 2019

Louise Gevers

Daar is verstand nodig om 'n huis te bou, insig om sy fondamente te lê, kennis om sy kamers te vul met allerhande kosbare en mooi goed. Spreuke 24:3-4

Luister na raad, aanvaar wat jou geleer word, sodat jy uiteindelik wysheid kan hê.  Spreuke 19:20

Soos elke kamer wat beplan en voorberei is uiteindelik vorm aanneem om die presiese ruimte en gemak te voorsien waarvoor dit ontwerp is, word die bou van 'n huis 'n lonende proses. 'n Huis wat goed gebou word, neem 'n lang tyd om te voltooi. Die wag is egter die moeite werd, want dit gaan vir baie jare die nodige skuiling en sekuriteit verskaf. Vir die huis om te bly staan, moet dit op 'n stewige fondament gebou word.

In KwaZulu-Natal het onlangs stortreën geval wat tot vernietigende vloede en modderstortings gelei het en wat die ineenstorting van verskeie huise in verskillende dele tot gevolg gehad het. Sommige mense het gesterf en baie ander is haweloos gelaat. Ongelukkig was nie al die huise met die nodige sorg gebou nie en is daar nie aan die nodige regulasies gehoor gegee nie wat vernietiging en dood tot gevolg gehad het.

In ons vers vir vandag word daar na die bou van 'n huis verwys, 'n metafoor vir ons lewens, deur gebruik te maak van wysheid, insig en kennis. Jesus het gesê: "Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. (Matteus 7:24-25)

Die boek Spreuke is 'n ryke versameling van insig en waarnemings om ons praktiese vaardighede te leer hoe om volgens die wysheid van God te leef, en dit bevat ook waarskuwings hoe om morele gevare te vermy. Hierdie spreuke is deur Salomo, en ander wyse manne, geskryf om die mense van hulle tyd te leer, maar dit is vandag steeds relevant. Wysheid is 'n noodsaaklike kwaliteit wanneer ons die huis van ons lewens bou. Dit stel ons in staat om hierdie huis met "allerhande mooi goed en kosbaarhede" te vul wat noodsaaklik is om goed te kan leef. Reg aan die begin maak Spreuke dit egter duidelik: "Kennis begin met die dien van die Here; dit is net dwase wat wysheid en opvoeding gering ag." (Spreuke 1:7)

Die soeke na wysheid het reeds in die Tuin van Eden begin toe Eva deur die slang verlei is om van die verbode vrug as 'n potensiële bron van wysheid, te eet. (Genesis 3:6) Haar besluit om toe te gee aan die versoeking om dit wat God verbied het te bekom, was duidelik 'n onwyse besluit, en dieselfde geld vir Adam. Wysheid en dissipline gaan hand aan hand – die een benodig die ander vir sukses. Elke stukkie wysheid wat in Spreuke opgeteken is, benodig dissipline om dit uit te voer. Ons kan dit bereik as ons onsself aan God oorgee want Hy "vul ons met krag en liefde en selfbeheersing." (2 Timoteus 1:7)

Spreuke het 31 hoofstukke. Stel vir jouself die uitdaging om elke dag een hoofstuk te lees en vier die wysheid wat in jou lewe groei. Die Here seën jou.

"Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het, want dit bring meer winste in as silwer en lewer 'n groter opbrengs as goud. Dit het meer waarde as edelstene; … (Spreuke 3:13-15)

Gebed: Liefdevolle, wyse Vader, ons weet dat deur U Jesus in wysheid en insig gegroei het toe Hy op aarde was. Ons vier U wysheid in ons lewens en ook dat U aan almal wat U daarvoor vra, meer wysheid skenk. Dankie dat U ons liefhet en vi rons omgee. Amen

Go to top