Now is the time - 19 January 2018

Neville Turley

“The time has come,” he said. “The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news!”  Mark 1:15 (NIV)

Throughout his ministry Jesus focussed his attention on communicating God’s good news. It was his constant theme and one we must carry forward. 

Jesus began his earthly ministry in Galilee. He was spiritually well prepared for it. 

Like many people from Judea and the city of Jerusalem, Jesus had gone to John the Baptist to be baptised. As he came out of the water, Jesus saw heaven opening up and the Holy Spirit came upon him. The he heard the Father say: “You are my Son, whom I love; with you I am well pleased.” (Mark 1:11 (NIV))

Immediately thereafter, the Holy Spirit led him to the desert. There he stayed 40 days praying and fasting. He was enticed by the devil but Jesus used the Word of God to counter the devil’s temptations. 

On hearing that John had been imprisoned Jesus knew the time had come for him to fulfil his mission. He went to Galilee where he began proclaiming the good news of God.

The words of Jesus in our verse today is as relevant for us as it was when he first preached it. Jesus' forerunner, John, had prepared the way for him by also urging people to “Repent, for the kingdom of heaven has come near.” (Matthew 3:2)

The word repent occurs 56 times in the New Testament. Repent does not merely mean to be sorry and regret your wrongs.  It goes further than that, it entails turning away from your sins and never committing them again.

This gracious invitation from Christ reveals that men and women are made to follow God. However, they need to get their priorities right. 

Real repentance involves changing from a worldly attitude and outlook and focussing on the divine. It means turning to God in Jesus Christ and letting him take control of your life. 

If you are not doing so, there is no better time to begin than now.

Prayer:  Father forgive us for all the things we do that grieve you. Through your Holy Spirit strengthen our faith for Jesus sake.  Amen

 

Actions are more important than words - 18 January 2018

Neville Turley

“In all things you yourself must be an example of good behaviour. Be sincere and serious in your teaching.”  Titus 2:7 (GNT)

This letter of Paul was written to Titus whom Paul regarded as a true son in the faith they shared. Together they had begun the ministry in Crete. When Paul left to continue with his missionary travels, he left Titus to pastor the church. Titus was an ideal pastor and one whom Paul felt he could entrust with the difficult mission among the Cretans.

In our verse for today Paul charges Titus to be a role model. He tells Titus everyone in the church should also be role models. 

No one according to Paul is too young, too old or too unimportant to be a role model.  He even challenged the slaves of Titus day to show by their conduct that they were good and faithful to God in all they did.

What does being a role model actually entail? It means leading a life that people find so attractive they want that lifestyle for themselves. 

There can be no finer way to promote the Christian faith.  he words of a Christian testimony are important, but far more important is to effectively live out a life based on the values of Christ the Lord.

Telling others to do what we say, not what we do, is not an option for a Christian. Instead we must lead lives that will motivate others to copy us, and in so doing meet the Saviour.

Prayer: Heavenly Father may the light of your Gospel shine through the world.  Grant that we may both by our words and in our actions bear witness to your heavenly grace. Through Jesus Christ our Lord.  Amen

Die tyd is nou - 19 Januarie 2018

Neville Turley

“Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”  Markus 1:15

Regdeur sy bediening het Jesus sy aandag gevestig op die kommunikasie van God se goeie nuus. Dit was sy konstante tema en een wat ons moet uitdra.

Jesus het sy aardse bediening in Galilea begin. Hy was geestelik daarvoor voorberei.

Soos baie mense van Judea en van die stad, Jerusalem, het Jesus ook na Johannes die Doper toe gegaan om gedoop te word. Toe Hy uit die water gekom het, het Jesus die hemel sien oopgaan en die Heilige Gees het op Hom neergedaal. Toe het Hy sy Vader hoor sê: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.” (Markus 1:11)

Onmiddellik daarna het die Heilige Gees Hom na die woestyn gelei. Daar het Hy vir 40 dae gebid en gevas. Daar het die duiwel probeer om Hom te verlei, maar Jesus het die Woord van God gebruik om die duiwel se versoekings teen te staan.

Toe Hy gehoor het dat Johannes gevange geneem is, het Jesus geweet dat dit tyd was vir Hom om sy missie te volbring. Hy het na Galilea gegaan en begin om die goeie nuus van God te verkondig.

Jesus se woorde in ons vers vir vandag is nog net so relevant vir ons as toe Hy dit vir die eerste keer gepreek het. Jesus se voorganger, Johannes, het die weg vir Hom voorberei deur ook mense aan te moedig deur te sê: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.” (Matteus 3:2)

Die woord bekeer kom 46 keer in die Nuwe Testament (1983-vertaling) voor. Bekeer beteken nie net om te sê jy is jammer oor dit wat jy verkeerd gedoen het nie. Dit gaan dieper as dit, dit beteken dat jy wegdraai van jou sonde en dit nooit weer wil doen nie.

Die wonderlike uitnodiging van Christus openbaar dat mans en vroue gemaak is om God te volg. Hulle moet egter hulle prioriteite in orde kry.

Ware bekering beteken die verandering van 'n wêreldse houding en uitkyk om op dit wat heilig is te fokus. Dit beteken dat jy deur Jesus Christus na God moet draai en Hom moet toelaat om beheer van jou lewe te neem.

Indien jy dit nog nie doen nie, is daar geen beter tyd om daarmee te begin as juis nou nie.

Gebed: Vader, vergewe ons vir al die dinge wat ons doen wat U seermaak. Versterk ons geloof in Jesus deur u Heilige Gees. Amen

Woorde wek, voorbeelde trek - 18 Januarie 2018

Neville Turley

In alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, … Titus 2:7

Hierdie brief van Paulus is geskryf aan Titus wie Paulus as sy eie kind in die geloof beskou het. Hulle het saam die bediening op Kreta begin. Toe Paulus vertrek om sy sendingreis voort te sit, het Titus agtergebly om die gemeente te bedien. Titus was 'n ideale leraar en een aan wie Paulus geglo het hy hierdie moeilike taak onder die Kretensers kon toevertrou.

In ons vers vir vandag sê Paulus aan Titus om 'n rolmodel te wees. Hy sê ook vir Titus dat almal in die gemeente ook rolmodelle moet wees.

Niemand is, volgens Paulus, te jonk, te oud of te onbelangrik om 'n rolmodel te wees nie. Hy daag selfs die slawe van die dag uit om deur hulle gedrag te bewys dat hulle getrou is aan God in alles wat hulle doen.

Wat beteken dit nou eintlik om 'n rolmodel te wees? Dit beteken dat jy so moet leef dat ander mense sal begeer om ook so te leef.

Daar kan geen beter manier wees om die Christelike geloof te bevorder nie. Die woorde van 'n Christelike getuienis is belangrik, maar dit is belangriker om 'n lewe te lei wat op die waardes van Christus geskoei is.

Om vir ander te sê om te doen wat jy sê en nie wat jy doen nie, is nie 'n opsie vir 'n Christen nie. Ons lewens moet van so 'n aard wees, dat ander sal begeer om ook so te leef en dat hulle deur dit te doen, die Verlosser kan ontmoet.

Gebed: Hemelse Vader, mag die lig van u Evangelie in die wêreld skyn. Gee dat ons deur beide woord en daad van u hemelse genade getuig. In die Naam van Jesus, ons Verlosser, bid ons dit. Amen

Go to top