Whatever – Man or Animal - 19 March 2018

Wanda Bam

 “And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.”  Genesis 1:28

Recently in the media, I read the heartbreaking stories of a man and a dog, both loved and cherished in the lives of those around them. Tragically, both died violently at the hands of others - criminals, haters of life - leaving behind a myriad of questions that cannot be answered. One newspaper reported that a retired Professor, a respected academic, was attacked and fatally wounded in his own home. Another article related the story of Marco, a 3-year old Australian Cattle Dog, who went missing. A reward of R25 000 and later R50 000 was offered. Sadly, Marco was found dead three days later, a cable wrapped tightly around his neck.

Explosive emotions erupted on social media and ranged from deep anger and resentment to words of empathy and comfort. Many of the comments described what would happen to the perpetrators should they be caught and how they would be dealt with. But none of these comments testified to life and lovers of the gift that has been granted to us. It eventually became a boiling pot of anger and creative cruelty.

Suddenly someone made a comment that caused many to stop and listen: “This is not what God would have expected of us.” The comment led many to consider what was said and, moreover, to introspection. It was true; God was nowhere to be found in the anger.  Overwhelmed and drained, the topic was changed.

It may not seem appropriate to compare the two incidents, but the point here is the issue of life and the respect for life. It is about a connection with the Giver of Life. On the one hand, He gave life to the animal but on the other, also to a human being, who had the potential to lovingly reign over creation. May this teach us that we should speak the language of life, that we should celebrate the beauty of life and that we should stand up for life. Let us do this with an inward focus and receive from God the perspective and answers when death comes knocking at our doors.

Prayer: Lord, my mouth constantly speaks the language of death when I see how people suffer, how the elderly are abused and forgotten, how the innocent die and animals are mistreated and abused. Teach me Lord to, in spite of this, still speak the language of life.  Amen

Clouds of Promises - 16 March 2018

Wanda Bam

"Jesus saith unto him, ”Thou hadst said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.”  Matthew 26:64

“While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye Him.” Matthew 17:5

On 8 March 2018, the rarest of clouds appeared in Nevada, USA. It was aptly-named “horseshoe”, for it appeared in the perfect shape of a horseshoe. It reminded me of the Scripture foretelling that Jesus would appear in the clouds on a white horse, also depicted in many Children’s Bibles.

So too, many have seen angels in the clouds. Many have seen the face of Jesus and others in the clouds. Reference has been made of the Rider who will one day appear in the clouds and that every eye will see Him. The Bible speaks of a pillars of fire and cloud that showed the Israelites the way during their journey, assuring them of God’s presence. Noah saw a rainbow in the clouds, a promise of protection and Ahab was warned about the forecast of heavy rain evidenced only by a small cloud.

Often those who have lost a loved one would refer to a cloud of hopelessness and doubt in God’s ability to protect and heal. Those searching for love or suffering rejection, refer to a cloud of loneliness that never seems to leave them. Others fearing a financial crisis speak of a cloud of anxiety and uncertainty. Whatever the reason for the cloud in our lives, we know that we can and will find God in every cloud, provided that we do not continue searching for the sun ceaselessly. God is working in every cloud.

When in an aeroplane, flying through sunlit clouds or staring up at them while sitting on the lawn, we can find God in the artistic composition of the clouds. When staring at the dark clouds, I also see the promise of the rain of grace in the lightning stemming from the power and thunder of God’s presence wherein he displays his omnipotence. Every cloud may not necessarily have a silver lining, but a shadow of God’s presence on our journey in spite of our disappointments and heartaches.  So, maybe it is time to stand still, look up and see the protection and provision that is displayed in your cloud!

Prayer:  Father, today I feel defeated, alone and as though the storms in my life are just too much. But, I trust You for growth and peace after my storms have passed. Amen

Ongeag – Mens of Dier - 19 Maart 2018

Wanda Bam

“Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip.”  Genesis 1:28

Ek lees in die media van ‘n mens en ‘n dier wat geliefd en onmisbaar was in die lewe van sy vriende. Oor albei is daar ‘n diep verslaentheid, logiese vrae met talle onlogiese antwoorde. Beide het in dieselfde week wreed gesterf aan die hand van mense, misdadigers, kortweg haters van lewe. Die een koerant berig dat ‘n afgetrede professor, ‘n gerespekteerde akademikus, voor sy familie en vriende, met ‘n mes in sy eie huis aangeval is en toe gesterf het.  Dis ontsettend hartseer. Die ander berig oor Marco, die driejarige Australiese beeshond wat vermis geraak het en vir wie daar ‘n beloning van R25 000 en later R50 000 uitgeloof is. Hy is drie dae later dood aangetref met ‘n draad om sy nek. Die emosies op sosiale media het behoorlik losgebars. Reaksies het gewissel van woede tot trooswoorde. Hoe meer daar gepraat word, hoe kwater word sommiges en belowe om, sou hulle met die skuldiges kon afreken, hulle dit sus en so sal hanteer. Niks hiervan getuig van liefhebbers van die lewe nie. Dit word later ‘n kookpot van woede en kreatiewe wreedheid.

Skielik maak iemand die opmerking wat die hele gesprek tot stilstand dwing.  “Ouens, dit is nie wat die Here van ons verwag nie.”

Dan word almal stil en word die saak ‘n stil inwaardse redenasie met self. In ons gesprekke was daar min van God te sien. Leeggetap van verslaentheid en moeg van woede het ons die onderwerp probeer verander.

Dit sou waarskynlik nie gepas wees om Marco en die afgetrede professor wat vermoor is met mekaar te vergelyk nie, maar dit gaan ten diepste oor lewe. Oor respek. Oor ‘n konneksie met die Gewer van lewe wat die dier geskep het, maar ook in die mens die potensiaal om oor hierdie skepping te heers en dit te koester. Kom ons praat die taal van lewe, kom ons vier die mooi van lewe, kom ons staan op vir lewe, maar altyd met ‘n fokus na binne en kry by God die antwoorde en perspektief wanneer dood aan ons deur wil kom klop.

Gebed:  Here, my mond bly die taal van dood praat wanneer ek toekyk hoe mense swaarkry en verniel word, hoe bejaardes afgeskeep en vergeet word en hoe onskuldiges sterf en diere mishandel word. Leer my Here om ten spyte hiervan die taal van lewe steeds te bly praat, ongeag.  Amen

 

Wolke van Beloftes - 16 Maart 2018

Wanda Bam

“Jesus antwoord hom: “Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle: “Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.”  Matteus 26:64

“Die dissipels het ook sy heerlikheid aanskou in die wolk op die Berg van Verheerliking. “...oordek ‘n helderligte wolk hulle meteens en daar sê ‘n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom.” Matteus 17:5

Op die 8ste Maart 2018 het een van die raarste wolke nóg in Nevada, VSA, verskyn. Dit is genoem die “Horseshoe” vir baie logiese-sigbare redes. Dit was in die perfekte vorm van ‘n perdeskoen. Dit het my so laat dink aan die teks wat verwys na Jesus wat op ‘n wit perd op die wolke sal verskyn, waar dit ook uitgebeeld word in die Kinderbybelprentjies. 

So was daar ook al talle mense wat engele in die wolke gesien het. Ook die gesig van “Jesus” of iemand anders. Daar word ook verwys na ‘n Ridder wat eendag op die wolke gaan verskyn, waar elke oog Hom sal sien. Die Bybel praat ook van ‘n vuurkolom en ‘n wolkkolom wat vir die Israeliete die rigting moes aandui en die versekering sou gee dat God by hulle is. Daar was wolke met ‘n reënboog in Noag se tyd, wat ‘n belofte van beskerming sou inhou en aan Agab was daar ‘n waarskuwing, al was dit slegs ‘n klein wolkie as bewys vir die voorspelling van swaar reën.

Dikwels verwys mense wat ‘n geliefde verloor het na wolke van wanhoop en twyfel in God se vermoë om te genees of te beskerm. Diegene wat liefde soek of verwerping ervaar, praat van die wolk van eensaamheid wat lyk of dit nooit weggaan nie. Ander wat bekommerd is oor ‘n finansiële krisis, praat van hulle wolk van bekommernis en onsekerheid. Ongeag wat hierdie wolk in jou lewe veroorsaak het, weet net jy sal God in elke wolk vind as jy nie aanhou soek na die son nie. God is aan die werk in jou wolk!

Wanneer ek in ‘n vliegtuig tussen die wolke beweeg of op die grasperk lê en die wolke instaar, is God ook daar in die kunstige samestelling van die wolke. Wanneer ek na die donker wolke staar, sien ek ook in die weerligstrale die belofte van genadereën uit die krag en gedonder van God se teenwoordigheid waarin Hy sy almag vertoon. Elke donker wolk mag dalk nie ‘n silwer randjie hê nie, maar ‘n skaduwee op jou lewenspad van God se teenwoordigheid te midde van jou teleurstelling en seer. So, staan stil, kyk op en sien die beskerming en voorsiening in jou wolk!

Gebed:  Vader, vandag is ek verslae, alleen en voel dit asof die lewenstorms net te veel wil raak. Maar, ek vertrou U nogtans vir groei na die reën en ook vir stilte na my storm. Amen.

 

Go to top