A Beacon of Hope - 22 January 2020

Neville Turley

Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what he commands. Seek righteousness, seek humility; perhaps you will be sheltered on the day of the Lord’s anger.” Zephaniah 2:3 (NIV)

The Book of Zephaniah has just three chapters. Its central message is that on the Day of Judgement the fire of God’s wrath will burn up a creation gone wrong. (Zephaniah 1:1-2; 3:8)

Zephaniah condemns Israel’s injustice and religious unfaithfulness. He lists four sins of his people: idolatry (1:4-5), indifference and unbelief towards God (1:6), adoption of foreign customs (1:8) and unethical actions of violence and fraud (1:9).

Zephaniah is uncompromising in warning that on the Day of Judgment those who no longer believe that God matters in their world, together with foreign nations who share their beliefs, will be destroyed.

He warns them that it will be a ‘Day’ to be feared, a universal catastrophe in which the whole earth will be consumed (1:18).

Then Zephaniah offers a beacon of hope. Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what he commands. Seek righteousness, seek humility; perhaps you will be sheltered on the day of the Lord’s anger.” (2:3)

He calls on his people to seek the mercy of God by holding an assembly of fasting and repentance to show their humility, obedience and trust in the Lord. Zephaniah’s pleas are rejected (3:2).

The Day of Judgement is inevitable and inescapable.

How wonderful and reassuring then are the words of our Lord Jesus Christ to all who follow him: “‘Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Very truly I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man.”  (John 5:24-27)

What a wonderful Saviour we have, our shining beacon of hope.

Prayer: Heavenly Father, thank you that we may rise to life immortal through him, who reigns with you in unity with the Holy Spirit. One God now and forever.  Amen

 

Baken van hoop - 22 Januarie 2020

Neville Turley

Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid! Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here. Sefanja 2:3

Die Boek Sefanja het net drie hoofstukke. Die sentrale tema is die oordeelsdag wanneer die volle gloed van God se toorn die hele aarde sal verteer in die vuur van sy woede. (Sefanja 1:1-2; 3:8)

Sefanja veroordeel Israel se ongeregtigheid en ongeloof. Hy gee 'n lys van vier sondes van sy mense: afgodediens (1:4-5), onverskilligheid teenoor God en ongeloof (1:6), aanvaarding van vreemde gebruike (1:8) en onetiese aksies, geweld en bedrog (1:9).

Sefanja draai geen doekies om wanneer hy waarsku dat op die oordeelsdag diegene wat nie langer glo dat God saak maak in hulle wêreld nie, asook die nasies wat hierdie standpunt onderskryf, vernietig sal word.

Hy waarsku dat dit 'n dag van skrik sal wees, 'n universele katastrofe wanneer die hele aarde verteer sal word in die vuur van God se woede. (1:18)

En dan offer Sefanja 'n baken van hoop. "Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land, almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid! Miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here." (2:3)

Hy pleit by sy mense om die genade van God te soek, om te vas, hulle sondes te bely, nederig en getrou te wees en op die Here te vertrou. Sefanja se pleidooi val op dowe ore (3:2).

Die oordeelsdag is onafwendbaar en niemand sal dit kan ontvlug nie.

Hoe kosbaar is Jesus Christus se versekering aan almal wat in Hom glo: “Dit verseker Ek julle: Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle: Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê. Hy het Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.  (Johannes 5:24-27)

Wat 'n wonderlike Verlosser dien ons nie, ons baken van hoop.

Gebed: Hemelse Vader, Dankie dat ons die ewige lewe het in Hom wat saam met U en die Heilige Gees regeer. Een God, nou en vir ewig. Amen

Go to top