When crime and corruption get you down … (2) - 29 July 2016

When justice isn't done and crime is not brought to book swiftly and seems to flourish, people lose their respect for the law.

When we see criminals commit crime after crime without being punished, it makes us want to start a life of crime. The writer of Ecclesiastes asks,

Why do people commit crimes so readily? Because crime is not punished quickly enough. Ecclesiastes 8:11

Yet, believers should still trust in God.

A sinner may commit a hundred crimes and still live. … “If you obey God, everything will be all right, but it will not go well for the wicked. Their life is like a shadow and they will die young, because they do not obey God.”   Ecclesiastes 8:12-13

You will put them in slippery places and make them fall to destruction!  Psalm 73:18

As believers we are not called to conform to the world but to show the world a better way of living. Let God be your judge.

Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God — what is good and is pleasing to him and is perfect. Romans 12:2

In conclusion, my brothers and sisters, fill your minds with those things that are good and that deserve praise: things that are true, noble, right, pure, lovely, and honourable.  Put into practice what you learnt and received from me, both from my words and from my actions. And the God who gives us peace will be with you. Philippians 4:8-9

Prayer: Heavenly Father, please help me not to conform to the world and that through your Holy Spirit I will be able to know your will and to do the things you want me to do. Amen

When crime and corruption get you down is available as a free download on our website www.biblesociety.co.za. Click on Scripture Resources and download in pdf, epub, mobi or MP3 format.

When crime and corruption get you down … - 28 July 2016

Many of us try to avoid the current world news, as well as the news from our own country. One hardly wants to open a newspaper or listen to the news bulletins. Every day the news also reports more about what seems to be never-ending crime and corruption.

The next two days we'll discover what Gods Word teaches us about crime and corruption.

Firstly, do not be discouraged. Dishonesty and corruption are nothing new. The Old Testament records several passages in which God expresses his displeasure at dishonesty and corruption while the author of Proverbs strongly rebukes those with cheating hearts and lying tongues.

“Do not cheat when you use weights and measures. Use true and honest weights and measures, so that you may live a long time in the land that the Lord your God is giving you. TheLordhates people who cheat.  Deuteronomy 25:13-16

TheLordhates people who use dishonest scales. He is happy with honest weights. If you are good, you are guided by honesty. People who can't be trusted are destroyed by their own dishonesty. Riches will do you no good on the day you face death, … Proverbs 11:1,3-4a

The Bible teaches us that honesty earns God's blessing. God shows his respect for those who are honest. In fact, God commanded his people to be honest in order to receive his blessing. In Proverbs, honesty in business is linked to a rewarding life.

Honesty makes a good person's life easier but the wicked will cause their own downfall. Proverbs 11:5

Prayer: Lord Jesus, please help me to be honest in everything I do today so that your Name can be glorified. Amen

Wanneer misdaad en korrupsie jou onderkry… (2) - 29 Julie 2016

Wanneer geregtigheid nie geskied nie en misdaad ongestraf bly en dit lyk asof die kwaad floreer, verloor mense dikwels hulle respek vir die wet.

Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen.  Prediker 8:11

Tog is dit nodig dat ons as gelowiges steeds op God moet vertrou.

Al doen die sondaar ook hoeveel kwaad en leef hy nogtans lank, … met die vromes wat vir God dien, sal dit goed gaan; met die goddelose wat nie vir God dien nie, sal dit nie goed gaan nie. Soos 'n vlugtige skaduwee wat gou verdwyn, sal die goddelose nie lank lewe nie. Prediker 8:12-13

U laat hulle op gladde plekke loop, U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. Psalm 73:18

As gelowiges word ons nie geroep om soos die wêreld te wees nie, maar om die wêreld 'n beter manier van leef te wys. Laat God jou regter wees.

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.  Romeine 12:2

Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Filippense 4:8-9

Gebed: Here Jesus, gee dat ek nie aan die wêreld gelyk word nie, en dat u Gees my sal help om u wil te onderskei en om te doen wat U my geleer het. Amen

Wanneer misdaad en korrupsie jou onderkry kan gratis afgelaai word van ons webwerf www.bybelgenootskap.co.za. Klik op Bybelhulpmiddels en laai dit af in n pdf-, epub-, mobi- of MP3-formaat.

Wanneer misdaad en korrupsie jou onderkry… - 28 Julie 2016

Baie van ons skram tans weg van die nuusgebeure in die wêreld en in ons land. 'n Mens wil amper nie meer die koerant lees of na die nuusbulletins luister nie, want elke dag is daar net meer berigte oor misdaad en korrupsie.

Die volgende twee dae gaan ons ontdek wat God se Woord ons hieroor leer.

Eerstens moenie moed verloor nie. Oneerlikheid en korrupsie is niks nuuts nie. In die Ou Testament vind ons talle Bybelgedeeltes waar God sy misnoeë met oneerlikheid en korrupsie te kenne gee, terwyl die Spreukedigter sy afkeer van leuenaars en skelms duidelik uitspreek.

“Jy mag nie met inhoudsmate werk wat nou sus dan so, nou groot dan klein is nie. “Jy moet billik en regverdig afweeg en afmeet. Dan sal jy lank leef in die land wat deur die Here jou God aan jou gegee word. “Die Here jou God het 'n afsku van almal wat oneerlik is en ander bedrieg.”  Deuteronomium 25:14-16

Die Here het 'n afsku van 'n skaal wat nie reg weeg nie; net die regte gewig dra sy goedkeuring weg. Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers; die valsheid van onbetroubares bring hulle ondergang. Rykdom baat nie wanneer die Here straf nie;  … Spreuke 11:1,3-4a

Die Bybel leer ons verder dat eerlikheid God se seën verdien. In Spreuke word eerlikheid en die manier waarop jy sake doen, gekoppel aan 'n sinvolle lewe.

Die gehoorsaamheid van die opregte maak sy pad gelyk; wie verkeerd doen, kom daardeur tot 'n val.  Spreuke 11:5

Gebed: Here Jesus, help my om vandag in alles wat ek doen eerlik te wees sodat u Naam daardeur verheerlik kan word. Amen

Go to top