Jou een wens - 3 September 2015

Xanthe Hancox

Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer!”  1 Konings 3:7-9

As jy een wens kan kry, wat sal dit wees? 'n Honderd miljoen rand? Vir die Bokke om die Wêreldbeker te wen? Of miskien sal jy wens dat daar 'n einde aan geweld in jou gemeenskap moet kom, of dat 'n familielid wat aan kanker ly,gesond moet word, of miskien wens jy vir gelykheid en geregtigheid.

In ons Skrifgedeelte vandag lees ons van Salomo wat droom dat die Here aan hom een wens gee. Hy vra nie dat die Israeliete na hom moet luister nie of dat die Here sy vyande moet laat verdwyn nie, hy vra vir wysheid. Let ook daarop dat nog voor hy sy wens uitspreek, noem hy dat God aan Dawid trou bewys het en nou ook aan hom.

Salomo was nie meer 'n kind nie. Hy nader God in groot nederigheid, veral gedagtig aan die reuse taak wat voor hom lê. Op sy poëtiese manier gee hy uitdrukking aan sy onbekwaamheid om die groot taak om God se volk te lei, aan te pak. Dit was sy manier om te sê: "Die taak is baie groter as ek; Ek moet op God vertrou."

Salomo vra vir meer as net baie kennis; hy vra vir insig; en hy wil dit in sy hart hê, nie net in sy verstand nie. Die antieke Hebreeuse woord wat hier met insig vertaal word beteken letterlik "hoor". Salomo vra vir 'n hart wat sal luister, een wat na God sal luister, In Efesiërs 1:18 bid Paulus en vra iets soortgelyks vir Christene: "Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het,"

Wanneer ons tot God bid, waarvoor vra ons? Dink ons aan Hom as 'n soort genie wat ons grootste wense sal vervul? Of soek ons eerder krag van God en vra Hom om ons te vorm sodat ons die werk waarvoor Hy ons geroep het, vir Hom kan doen?

Gebed: Here, vergewe my al die kere wat ek my eie begeertes eerste stel, en dan vir U kwaad word omdat ek dit nie ontvang nie. Skenk aan my die krag om die dissipel te word wat U wil hê ek moet wees sodat ek kan werk aan die uitbreiding van u koninkryk.  Amen

Your one wish - 3 September 2015

Xanthe Hancox

‘Now, Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?’ 1 Kings 3:7-9

If you had one wish, what would it be? A hundred million bucks? For the Boks to win the World Cup? Or maybe you’d wish for an end to violence in your neighbourhood, a family member to be healed of cancer, or for justice and equality.

In our passage today we hear of Solomon’s dream where God grants him one wish. He doesn’t ask that Israelites listen to him or for God to vanquish his enemies, he asks for wisdom. It’s worth noting that before he even responds to God's offer, Solomon remembers God's faithfulness to both David and now himself.

Solomon was not really the age of a child. He comes to God in great humility, especially considering the job in front of him. The statement is actually Solomon's poetic way of expressing his inadequacies as he faced the monumental task of leading God’s people. It was his way of saying, "The job is so much bigger than me; I must rely on God."

Solomon asked for more than great knowledge; he wanted understanding, and he wanted it in his heart, not merely in his head. Actually, the ancient Hebrew word translated to understanding is literally, "hearing." Solomon wanted a hearing heart, one that would listen to God. In Ephesians 1:18 the Paul prays something similar for Christians when he says, “I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people.”

When we go to God in prayer, what do we ask for? Are we treating God like a genie who will give us our greatest wishes? Or are we seeking the Lord’s power to help shape us to do the work he has called us to do for him?

Prayer: Lord, forgive me for the times that I put my own desires first, and for getting angry with you when you do not fulfil them. Give me the power to become the disciple you want me to be and to grow your kingdom. Amen

God’s promise - 2 September 2015

Xanthe Hancox

When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son.

‘I am about to go the way of all the earth,’ he said. ‘So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires: walk in obedience to him, and keep his decrees and commands, his laws and regulations, as written in the Law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go ...” 1 Kings 2:1-3

This was the advice that David gave to his son Solomon, who was now king and had many decisions before him. He wanted his son to have every success, and perhaps he sensed Solomon would be tested in far greater ways than before. The expression to be strong and act like a man is the same one used by the Philistines in (1 Samuel 4:9) as they encouraged one another in a battle against what they assumed to be insurmountable odds. David knew that Solomon would have great responsibilities, and great responsibilities require great strength and courage.

David also knew that Solomon would find success if he walked in obedience to God. And this wasn’t some kind of general good advice; David had a specific promise of God. God promised David that as long as his sons walked in obedience to him, they would keep the throne of Israel. This is an amazing promise. No matter what the Assyrians or the Egyptians or the Babylonians did, as long as David's sons were obedient and followed God with their heart and with all their soul, God would establish their physical, earthy, kingdom. He would take care of the rest.

We may envy the sons of David because they had such a promise, but we have a similar promise from God. Jesus said in Matthew 6:33, “But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.” God promises that if we put him first, and walk in obedience to him, he will take care of the rest. History teaches us that God was faithful to his promises to David, and we can be assured that he will be faithful to his promises to us.

Prayer: Lord, thank you for your promise to give me everything I need. Give me the strength and courage to put you first in every decision I make today, no matter how big or small. Amen

Jou een wens - 3 September 2015

Xanthe Hancox

Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer!”  1 Konings 3:7-9

As jy een wens kan kry, wat sal dit wees? 'n Honderd miljoen rand? Vir die Bokke om die Wêreldbeker te wen? Of miskien sal jy wens dat daar 'n einde aan geweld in jou gemeenskap moet kom, of dat 'n familielid wat aan kanker ly,gesond moet word, of miskien wens jy vir gelykheid en geregtigheid.

In ons Skrifgedeelte vandag lees ons van Salomo wat droom dat die Here aan hom een wens gee. Hy vra nie dat die Israeliete na hom moet luister nie of dat die Here sy vyande moet laat verdwyn nie, hy vra vir wysheid. Let ook daarop dat nog voor hy sy wens uitspreek, noem hy dat God aan Dawid trou bewys het en nou ook aan hom.

Salomo was nie meer 'n kind nie. Hy nader God in groot nederigheid, veral gedagtig aan die reuse taak wat voor hom lê. Op sy poëtiese manier gee hy uitdrukking aan sy onbekwaamheid om die groot taak om God se volk te lei, aan te pak. Dit was sy manier om te sê: "Die taak is baie groter as ek; Ek moet op God vertrou."

Salomo vra vir meer as net baie kennis; hy vra vir insig; en hy wil dit in sy hart hê, nie net in sy verstand nie. Die antieke Hebreeuse woord wat hier met insig vertaal word beteken letterlik "hoor". Salomo vra vir 'n hart wat sal luister, een wat na God sal luister, In Efesiërs 1:18 bid Paulus en vra iets soortgelyks vir Christene: "Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het,"

Wanneer ons tot God bid, waarvoor vra ons? Dink ons aan Hom as 'n soort genie wat ons grootste wense sal vervul? Of soek ons eerder krag van God en vra Hom om ons te vorm sodat ons die werk waarvoor Hy ons geroep het, vir Hom kan doen?

Gebed: Here, vergewe my al die kere wat ek my eie begeertes eerste stel, en dan vir U kwaad word omdat ek dit nie ontvang nie. Skenk aan my die krag om die dissipel te word wat U wil hê ek moet wees sodat ek kan werk aan die uitbreiding van u koninkryk.  Amen

God se belofte - 2 September 2015

Xanthe Hancox

Toe Dawid se einde nader, het hy sy seun Salomo beveel: “Noudat ek die pad van alle mense moet gaan, moet jy sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou God jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings en sy verordenings soos dit opgeskryf is in die wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan.  1 Konings 2:1-3

Dit was Dawid se raad aan sy seun Salomo wat nou as koning baie besluite moes neem. Hy wou hê dat sy seun sukses moes behaal en miskien het hy vermoed dat daar vir Salomo baie meer uitdagings en toetse voorlê as wat voorheen die geval was. Die uitdrukking wees sterk en tree op soos 'n man is dieselfde een waarmee die Filistyne (1 Samuel 4:9) mekaar bemoedig het toe hulle moes gaan veg teen wat hulle beskou het as 'n onoorkomelike oormag. Dawid het geweet dat Salomo groot verantwoordelikhede sou moes dra, en groot verantwoordelikhede verg krag en moed.

Dawid het ook geweet dat Salomo voorspoedig sou wees indien hy aan God gehoorsaam is. En dit was nie sommer net algemene goeie raad nie; Dawid het 'n spesifieke belofte van God ontvang. God het Dawid beloof dat solank sy seuns gehoorsaam aan Hom is, sou hulle die troon van Israel behou. Wat 'n wonderlike belofte! Dit het nie saak gemaak wat die Assiriërs of die Egiptenare of die Babiloniërs doen nie, solank as wat Dawid se seuns gehoorsaam was en God met hart en siel gedien het, sou Hy hulle fisiese, aardse koninkryk in stand hou. God sou vir alles sorg.

Miskien beny ons die seuns van Dawid oor hierdie belofte, maar ons het 'n soortgelyke belofte van God ontvang. Jesus sê in Matteus 6:33: "Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee." Die Here beloof dat as ons Hom eerste stel en aan Hom gehoorsaam is, sal Hy vir die res sorg. Die geskiedenis leer ons dat God getrou was aan sy belofte aan Dawid, en ons kan verseker weet dat Hy ook sy belofte aan ons sal hou.

Gebed: Here, dankie vir die belofte dat U vir my alles sal gee wat ek nodig het. Skenk aan my die nodige krag en moed om in elke besluit wat ek vandag neem, U eerste te stel. Amen

Go to top