Verse-a-day - 30 July 2015

I like God because he had given me everything I need

Danny Fourie

…  that everyone who believes may have eternal life in him.  John 3:15

Would it not be nice if the Lord fulfils every wish we may have? Nice, well yes, but, and that is the point to me, it is not necessary. For what I need, God long ago had already given to me. How does the catechism say again? My only hope in life and death is that by the blood of Christ I can be sure of my place in the new heaven and the new earth.

You can compare God's gifts with a big bag of gifts. There are Christians who keep on waiting for their gifts, while the bag is already hanging on the tree. There are also Christians who found the bag, opened it, but got caught up in other things and completely forgot what they found in the bag. When Paul tells us in Romans that we should rejoice, these Christians cannot understand what this joy is all about.

Paul says that we may rejoice after he explained in great detail what Jesus' work on earth means to us. Take only Romans 8 for example. Those 39 verses are packed with the most beautiful promises of God to us. Read Romans 8 a few times to yourself.

We can trust those promises, we can build on them and we can hold on to them. This is the gospel. These are all the things God does for us. That is how much he likes us. When you make that your own, you cannot remain an unhappy Christian.

I am always grateful and happy when I read this chapter. The Bible is not a boring book. The Bible is not a book that gives you a sad face. The Word of God is precisely the only book that in such a unique way makes you and me happy. A more beautiful gift does not exist.

Prayer: Lord, often when I am disappointed about the things I prayed for and did not receive, I forget that you have already given me everything I need. Help me to realise that through the work of your Spirit. Amen

Verse-a-day - 29 July 2015

I like God because he has everything under control

Danny Fourie

And we know that in all things God works for the good of those who love him …Romans 8:28

Yesterday we talked about the ancient Israelites who followed for days and weeks and years behind the cloud in which God lead them. Often they had just pitched their tent and put the kids to bed, then the Lord decided it was time to go again. The cloud is going ahead – and the people had to follow. Utterly exhausted.

I can well imagine how the Israelites complained. They did have something to eat every day, but why does the Lord make it so difficult for them to travel further? They just do not get where they should be. What was God's purpose? Of course they did not understand anything of that.

It is easy for us to talk. We see their embroidery piece from the top. We know that God's purpose for his people was. He wanted to guide them to his promised land. During the long journey God wanted to see who he truly can trust and therefore be worthy of the Promised Land.

You might say that the old Israelites did know well that the Lord meant the best for them and wanted to lead them to the Promised Land. So they really had no reason to complain. The journey did not proceed as they anticipated, but the goal was clear.

And we? As believers in Jesus Christ we too of course know where God is finally taking us.

Sometimes, God's cloud also leads us to other directions as what we anticipated or wanted to. But we can trust that whatever way he goes with our life, it is the only right way. He knows what is best for us. Trust him. We may ask whether the Lord will take us on a particular road, but when he decides upon the opposite, we must rely on the fact that his way is best.

Prayer: Teach me Lord to trust your insight to lead me on ways I did not think I would have liked to be. Thank you that you have my best interest at heart. Amen

Vers-n-dag - 30 Julie 2015

Ek hou van God want Hy het my alles gegee wat ek nodig het

Danny Fourie

… sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê  Johannes 3:15

Sal dit nie lekker wees as die Here elke wens van ons vervul nie? Lekker, wel ja, maar, en daarom gaan dit vir my, nie noodsaaklik nie. Want wat ek nodig het, het die Here lankal vir my gegee. Hoe sê die kategismus nou weer? Dat my enigste hoop in lewe en sterwe is dat ek deur die bloed van Christus seker kan wees van my plek in die nuwe hemel en op die nuwe aarde.

Jy kan God se geskenke met 'n groot sak geskenke vergelyk. Daar is Christene wat op hulle geskenke bly wag, terwyl die sak reeds aan die boom hang. Daar is ook Christene wat die sak wel gekry het, oopgemaak het, maar wat besig geraak het met ander dinge en skoon vergeet het wat hulle gekry het. Wanneer Paulus in Romeine sê dat ons moet bly wees, kan hierdie Christene nie verstaan waaroor hierdie blydskap gaan nie.

Paulus sê dat ons bly kan wees nadat hy in die fynste besonderhede uitgelê het wat Jesus se werk op aarde vir ons beteken. Neem alleen Romeine 8. Daardie 39 verse is boordens toe vol met die mooiste beloftes van God aan ons. Lees Romeine 8 'n paar keer vir jouself deur.

Op daardie beloftes kan ons vertrou, kan ons op bou en kan ons aan vashou. Dit is die evangelie. Dit alles doen God vir ons. Soveel hou Hy van ons. Wanneer 'n mens dit jou eie maak, kan jy tog nie 'n ongelukkige Christen wees nie.

Ek word altyd bly wanneer ek hierdie hoofstuk lees. Die Bybel is nie 'n saai boek nie. Die Bybel is nie 'n boek waarvan jy 'n treurige gesig kry nie. Die Woord van die Here is juis die enigste boek wat my en jou op so 'n unieke manier kan bly maak. 'n Mooier geskenk bestaan daar nie.

Gebed: Here, dikwels wanneer ek teleurgesteld is oor die dinge waarvoor ek gebid het en nie ontvang het nie, vergeet ek dat U reeds vir my alles gegee het wat ek nodig het. Help my om dit deur u Gees raak te sien. Amen

Vers-n-dag - 29 Julie 2015

Ek hou van God want Hy het alles onder beheer

Danny Fourie

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet …Romeine 8:28

Gister het ons gepraat oor die ou Israeliete wat vir dae en weke en jare agter die wolk aan getrek waarin God hulle voorgegaan het. Dikwels het hulle net hulle tent opgeslaan en die kinders in die bed gesit, dan besluit die Here dis tyd om verder te trek. Die wolk gaan vooruit – en die volk moet agterna. Doodvermoeid.

Ek kan my goed voorstel hoe die Israeliete gekla het. Hulle kry nou wel elke dag 'n stukkie om te eet, maar waarom maak die Here dit vir hulle so moeilik om telkens verder te reis? Hulle kom net nie waar hulle moet wees nie. Wat was God se doel? Natuurlik het hulle niks hiervan begryp nie.

Vir ons is dit maklik om te praat. Ons sien hulle borduurwerkie nou van die bokant. Ons weet wat God se doel met sy volk was. Hy wou hulle na sy beloofde land bring. Tydens die lang reis wou God sien wie Hom waarlik vertrou en daarom die beloofde land waardig is.

Jy sal miskien sê dat die ou volk wel deeglik geweet het dat die Here die beste met hulle bedoel en hulle na die beloofde land wil lei. Hulle het dus eintlik nie rede gehad om te kla nie. Die reis het nou wel nie verloop soos hulle hulle voorgestel het nie, maar die doel was duidelik.

En ons? Ons as gelowiges in Jesus Christus weet mos ook waarheen God uiteindelik met ons op pad is.

Soms slaan God se wolk ook met ons ander rigtings in as wat ons wou gehad het. Maar ons kan daarop vertrou dat watter pad Hy ook al met ons lewe gaan, dit die enigste goeie weg is. Hy weet wat vir ons goed is. Vertrou daarop. Ons mag vra of die Here ons op 'n bepaalde pad sal neem, maar wanneer Hy juis die teenoorgestelde besluit, dan moet ons daarop vertrou dat sy pad die beste is.

Gebed: Leer my Here om op u insig te vertrou en my te lei op paaie waarop ek nie altyd dink ek wou gewees het nie. Dankie dat U die beste vir my wil. Amen

Go to top