(Not) the Dogwood tree – Christ’s cross - 30 August 2016

Xanthe Hancox

He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness.  1 Peter 2:24a

Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written: “Cursed is everyone who is hung on a tree. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit.  Galatians 3:13

According to a legend a dogwood tree was used for the cross on which Jesus was crucified. It adds that Christ caused the flowers of the dogwood to be a reminder of the cross on which he died by giving the flower two long and two short petals, and to have what looks like nail prints on the petals to remind us of his suffering. It’s lovely story, but there is neither Biblical nor botanical evidence for it. We don’t know what kind of tree was used, and it doesn’t matter.

What matters is that through his death on the cross, Jesus redeemed us from the curse of the law. By becoming the perfect sacrifice, we no longer have to pay the penalty for sin – death. The cross is the place where God bears our sins and overcomes suffering and death, so that he may give life to a world overcome by sin and death (Revelation 22:14). 

Christ bore our sins on the tree and through his death and resurrection we are restored to a living relationship with God. We all need Jesus to cleanse our past mistakes. We need him to fix the brokenness in our lives. We need him to guide us day by day.

Prayer: O Lord of all creation, we thank you for your Son who made the supreme sacrifice upon the tree for our salvation. Amen.

The Nebuchadnezzar tree - the perishable and the permanent - 29 August 2016

Xanthe Hancox 

I looked, and there before me stood a tree in the middle of the land. Its height was enormous. 11 The tree grew large and strong and its top touched the sky; it was visible to the ends of the earth. 12 Its leaves were beautiful, its fruit abundant, and on it was food for all. Under it the wild animals found shelter, and the birds lived in its branches; from it every creature was fed.  Daniel 4:10-12 

In the fourth chapter of Daniel, Nebuchadnezzar has a dream of a great tree cut down to size (Daniel 4:13-17). Daniel interprets the dream, explaining that Nebuchadnezzar himself is the tree. The king will lose his mind and be driven from the kingdom unless he repents (Daniel 4:19-27). 

King Nebuchadnezzar was one of the most powerful monarchs the world has ever seen. He reigned for more than forty years and when he died in 561 BC, the city of Babylon was the symbol of glory and world domination. But like so many people, he was deceived by perishable things of this world. He had turned from God and become exceedingly proud. Nebuchadnezzar’s dream told of a massive tree. The order was given “Cut down the tree and trim off its branches!” (4:13-14). The message was clear – in a moment the vast wealth and success of the king would be gone. Everything that Nebuchadnezzar possessed would instantly perish! All in which he placed trust and value would vanish! In 538 BC, less than a quarter of a century after Nebuchadnezzar died, the great city of Babylon fell to Cyrus, King of Persia. 

Jesus reaffirms the danger of trusting in wealth when he tells the parable of the rich fool (Luke 12: 13-21). He warns the crowd that “a man’s life does not consist in the abundance of his possessions.” Often we are so engrossed in the affairs of this world that we forget how temporary it really is. We invest our time and talents so heavily in the perishable things and neglect Jesus, the source of permanent joy and everlasting life. 

Prayer: It’s so easy to get caught up in the perishable things of this world, Lord, Forgive me for the times when I’ve become proud, trusting in my own wealth and ability to get me through. Amen. 

(Nie) die Kornoelieboom – die kruis van Christus - 30 Augustus 2016

Xanthe Hancox

Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. 1 Petrus 2:24a

Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: “Vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is.” Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.  Galasiërs 3:13-14

Daar is 'n legende wat lui dat hout van die kornoelieboom gebruik is vir Jesus se kruis. Dit lui verder dat met sy dood het Christus die blomme van hierdie boom so verander dat dit ons aan sy lyding sal herinner: twee lang en twee korter kroonblare met iets wat soos spykermerke lyk op die kroonblare. Dit is 'n mooi storie, maar die waarheid is dat daar geen bybelse of botaniese bewyse hiervoor is nie. Ons weet nie watter soort boom gebruik is nie, en dit maak nie saak nie.

Wat wel saak maak is dat deur sy dood aan die kruis, Jesus ons losgekoop het van die vloek van die wet. Deurdat Hy die volmaakte offerhande geword het, hoef ons nie meer die straf vir die sonde – die dood – te betaal nie. Die kruis was die plek waar Jesus ons sondes gedra het en deur sy lyding die dood oorwin het, sodat Hy 'n nuwe lewe kan gee aan 'n wêreld vol sonde en dood (Openbaring 22:14). 

Christus het vir ons aan die houtkruis gesterf en deur sy dood en opstanding is dit vir ons moontlik om 'n lewende verhouding met God te hê. Ons almal het Jesus nodig om ons van ons oortredings te reinig. Ons het Hom nodig om ons gebrokenheid te herstel. Ons het H0m elke dag nodig om ons te lei.

Gebed: O Here van die Skepping, ons dank U vir u Seun, wat die hoogste offer aan die houtkruis vir ons verlossing gebring het. Amen.

Nebukadnesar se boom – die verganklike en die onverganklike - 29 Augustus 2016

Xanthe Hancox 

Ek het hierdie visioen in my slaap gehad: “Toe ek kyk, sien ek 'n boom in die middel van die aarde, en dit was baie hoog. Die boom het so groot en sterk geword dat sy top aan die hemel geraak het, en dit was oral op die aarde sigbaar. Sy blare was mooi en sy vrugte was groot, daar was genoeg kos aan hom vir die hele wêreld. Onder hom het die wilde diere skaduwee gesoek, en in sy takke het die voëls nes gemaak. Alles wat leef, het van hom hulle kos gekry.  Daniël 4:10-12 

In die vierde hoofstuk van die boek Daniël het Nebukadnesar 'n droom gehad van 'n boom wat afgekap word (Daniël 4:13-17). Daniël verklaar die droom en verduidelik aan Nebukadnesar dat hyself die boom is. Indien die koning nie bely dat die Allerhoogste al die mag het nie, sal hy sy verstand verloor en hy sal uit die samelewing verstoot word (Daniël 4:19-27). 

Koning Nebukadnesar was een van die magtigste konings wat die wêreld nog ooit gesien het. Hy het vir langer as 40 jaar regeer en met sy dood in 561 v.C., was die stad Babilon die simbool van prag en praal en wêreldheerskappy. Maar soos die geval met baie mense, is hy ook mislei deur die verganklike dinge van hierdie wêreld. Hy het sy rug op God gekeer en het baie trots geword. Sy droom vertel ons van 'n baie hoë, groot en sterk boom. Toe kom die bevel: "Kap af die boom, kap af sy takke, stroop af sy blare …" (Daniël 4:13-14). Die boodskap was duidelik – in 'n oogwink sou die rykdom en sukses van die koning verlore wees. Alles wat Nebukadnesar besit het, sou vergaan! Alles waarop hy vertrou het, sou verdwyn! In 538 v.C., minder as 'n kwart eeu na die dood van Nebukadneser het Babilon in die hande van Cirus, die koning van Persië geval. 

Wanneer Jesus die gelykenis van die ryk dwaas (Lukas 12:13-21) vertel, wys Hy ons ook op die gevaar daarvan om op besittings te vertrou. Hy waarsku die skare dat "'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.” Ons is dikwels so vasgevang in die sake van hierdie wêreld dat ons vergeet hoe verganklik alles is. Ons gebruik ons tyd en talente vir die verganklike dinge en verwaarloos Jesus, die Bron van ons ewige vreugde en lewe. 

Gebed: Here, dit is so maklik om vasgevang te word in die verganklike dinge van hierdie wêreld. Vergewe my vir die kere wat my valse trots daartoe gelei het dat ek net op my eie besittings en vermoëns vertrou het. Amen. 

Go to top