When hope fails us … - 1 December 2015

Hennie Symington

To what can I compare this generation? … We played on the flute for you, And you did not dance … Matthew 11:16a; 17a

During this season, as we anticipate the celebration of Jesus’ birth, in the 15th Advent season of the 2nd millennium A.D., the question asked by John the Baptist languishing in prison comes to mind. He sends Jesus a message asking: “Are you the one who was to come, or should we expect someone else?”(Matthew 11:2b).For John this was an existential question:Had his life and preaching been in vain? Did the hope of encountering Jesus as the Messiah vanish into thin air? Did he get it wrong and put himself out on a limb? Was there perhaps another Messiah with a more respectable lineage born somewhere in a palace?

Like John the Baptist, we too are familiar with the attributes of the Messiah, but often our loyalties lie elsewhere. Often we are enticed by the promises of other Messiahs we meet along the way: our love of material goods, success, security, luxury, selfishness and pride, which all promise to save us from our sense of hopelessness. How then shall we recognise the Messiah in the midst of all the attractions and distractions of the “festive season”?

Perhaps we should tune our ear to Jesus’ reply to John’s followers:“Go back and report to John what you hear and see: the blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor" (Matthew 11:4-5).Being human, we’re prone to missing the signs of hope. Hope is not born of the vain expectations of a culture, which has abandoned the promise of salvation along the way a long time ago, or has bartered it for the empty promises of the rich and mighty. Hope comes to pass where new life is born.

May you celebrate Advent this year as a time of renewed hope and rekindled joy for you and your loved ones.

Prayer: Lord, as we celebrate the season of hope, remind us once again of the shepherds who to the message from the angel to heart and set out to find the Child. May we celebrate this Advent season with stars in our eyes and great expectations in our hearts.  Amen

As die hoop beskaam … - 1 Desember 2015

Hennie Symington

“Waarmee moet Ek hierdie geslag vergelyk? …. Ons het vir julle op die fluit gespeel, en julle het nie gedans nie! Matteus 11:16a, 17a

In hierdie seisoen van afwagting op die herdenking van Jesus se geboorte, in die 15e Adventseisoen sedert die 2de millennium, doem Johannes die Doper se vraag vanuit die gevangenis waar hy deur Herodus gevange gehou en later onthoof is, weer by my op. Hy stuur 'n boodskap aan Jesus met die vraag: “Is U die Een wat sou kom, of moet ons ʼn ander een verwag?”(Matteus. 11:2b). Vir Johannes was dit eksistensiёle vraag: Was sy lewe en prediking tevergeefs? Het die hoop dat Jesus die Messias is, beskaam? Het hy ʼn fout gemaak en in die proses sy lewe op die spel geplaas? Was daar nie dalk ʼn ander Messias met ʼn beter geslagslyn, wat erens in ʼn paleis gebore is nie?

Soos Johannes die Doper ken ons ook al die kentekens van die Messias maar ons soek hom dikwels elders. Ons word verlei deur die beloftes van talle ander redders op ons pad. Verslaafdheid aan besittings, sukses, sekuriteit, weelde, selfsug en selfhandhawing wat beloof om ons te red uit ʼn gevoel van hopeloosheid.

Hoe sal ons dan te midde van al die aanloklikhede en die aktiwiteite van die “feesseisoen” die Messias herken? Hoe sal ons weet wanneer die regte musiek in ons ore klink?

Miskien moet ons ag slaan op Jesus se antwoord aan Johannes se dissipels: Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien: Blindes sien, lames loop, melaatses word gereining, en aan armes word die evangelie verkondig.” (Matteus 11:4-6a).

Vanuit ons menslike oogpunt, kyk ons dikwels die tekens van hoop mis.  Hoop word nie gebore uit die afgesaagde verwagtings van ʼn kultuur wat hoop al lankal langs die pad verloor het nie, of verruil het vir die beloftes van die magtiges en die rykes nie. Hoop word gebore waar nuwe lewe voortspruit.  

Mag Advent ʼn tyd wees van hernude hoop met ʼn vonkie vreugde vir jou en die naby aan jou.

Gebed: Here, herinner ons weer aan die nag toe die Kind gebore is in karige omstandighede. Herinner ons aan die herders wat die engel geglo het gaan soek het vir die kind. Gee dat ons hierdie Kersfees met sterlig in ons oё en verwagting in ons hart die geboorte van Jesus sal vier.

Go to top