When you are not keen to forgive - 30 March 2017

Hennie Symington

… Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.  Luke 6:27

Life is not always a bed of roses. With CNN bringing the world with all its pain and horror into our homes and inner sanctuaries, we cannot avoid being deeply affected by all that happens in the world. Often we are horrified by the cruelty of man and people hurting others in the most horrific way. When we witness the cruelty and the hurt people cause, we cannot be blamed for saying: “I am not eager to forgive.” Yet God commands us to forgive.

What does an act of forgiveness entail? To forgive is a conscious decision not to hold something against a person. That is what God commands. “But Lord,” we would say, “you don’t know how awful it is.” God knows exactly how awful it is; He saw his Son who took the sins of the world upon himself, die on a cross - his Son who said: Love your enemies and pray for those who persecute you.” Luke 6:27.

Why is it so important for us to forgive when it goes against our grain? To forgive is not necessarily a selfless act. When we refuse to forgive, we become the prisoner of those who wronged us because it fills you with hatred and anger, making you a victim twice over.

Prayer: In an inhumane world such as ours, let us follow the example of your Son who died in order to save us. Amen

Sin leaves a trail - 29 March 2017

Hennie Symington

For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Jeremiah. 31:34c

For sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under grace. Romans 6:15

When God opens the books at the end of time, as it is described in Revelation 20:12, will he call our sins to mind in his divine memory?

Perhaps one should look at it in this way: God has not deleted his “hard drive” or “memory bank” but he chooses not to call to mind our iniquities. In Jeremiah 31:34 we read that God forgives sins and no longer remembers them. Not calling them to mind, is different from forgetting. It means not making an effort to recall something. And that is what God does when we sin.

We will always harbour painful reminders of our wrongdoing which cause ripples in our lives for many years at times. However, through God’s grace we do not have to constantly dwell on our past sins.

In many places in the Bible God reminds us that our transgressions are in the past. He removes them from us as far as the east is from the west (Psalm 103:12). We are not to bring up those sins again. Also, God places no statute of limitation on forgiveness. The miracle of God’s forgiveness however, is that we can start on a clean slate every day.

Prayer: Lord, the thought of living with our sins for the rest of our lives, is unbearable. Thank you that you not only forgive but choose to forget. Teach us to forgive also in the same way. Amen

Wanneer jy nie haastig is om te vergewe nie - 30 Maart 2017

Hennie Symington

“Jy moet jou vyande liefhê en bid vir die wat jou vervolg.” Lukas 6:27

Die wêreld is nie altyd ʼn mooi plek om in te wees nie. Met CNN wat die wêreld in al sy smartlikhied na ons sitkamer en binnekamer toe bring, kan ons nie anders as om bewoë te raak oor alles wat op Gods aarde gebeur nie. Ons sien hoe die wreedheid van die mens nuwe afmetings aanneem soos wat mense mekaar daagliks op die allerwreedste wyse vernietig. Dis in tye soos hierdie dat vergifnis byna ʼn saak van onmoontlikheid word.

Beelde uit talle oorloggeteisterde gebiede van onbeskryflike pyn en lyding laat ons sprakeloos.  Daar gaan nie ʼn dag verby dat ons nie bewus is van die skade wat oorlog en misdaad in ons midde verrig nie. Wanneer ons die wreedheid teenoor die weerloses aanskou voel ons soos baie ander wat sê: “Ek gaan nie haastig wees om te vergewe nie.” Om sulke verfoeilike dade te vergewe skyn bykans onmoonlik te wees. Tog beveel God ons om dit te doen.

Wat beteken vergifnis dan? Dis ʼn besluit – ʼn geloofskeuse – om iemand se oortredings nie teen hom of haar te hou nie. Dis ʼn opdrag van God. “Maar Here, U weet nie hoe erg dit vir my is nie!” protesteer ons. God weet juis hoe erg dit is; Hy het sy seun wat elke oortreding van die mensdom op hom geneem het, sien sterf aan ʼn kruis – sy seun wat self gesê: “Jy moet jou vyande liefhê en bid vir die wat jou vervolg.” (Lukas 6:27).

Hoekom is dit dan so belangrik vir God dat ons moet vergewe wanneer alles binne in ons daarteen in opstand kom. Om te vergewe is nie noodwendig ʼn onselfsugtige daad nie. Om te weier om te vergewe gee die persoon of groep wat jou te na gekom het ʼn houvas op jou omdat dit jou met haat en woede vul. En so word jy ʼn dubbele slagoffer.

Gebed: Here, leer ons om in ʼn ongenadige wêreld waar die wet van ʼn oog vir ʼn oog, en ʼn tand vir ʼn tand geld, die voorbeeld van u Seun wat ter wille van ons oortredings aan ʼn kruis gesterf het, na te volg. Amen

 

Sonde trap diep spore - 29 Maart 2017

Hennie Symington

Ek sal hul oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie.  Jeremia 31:34b

Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Romeine 6:13

Wanneer God die boeke oopslaan op die oordeelsdag soos beskryf in Openbaring 20:12, en ons sonde daarin opgeteken staan, sal God dit teen ons hou? Gaan hy al ons oortredings oproep uit sy goddelike geheue?

Miskien moet ʼn mens dit so probeer verduidelik. God het nie sy “hardeskyf” of “geheuebank” uitgevee nie, maar Hy kies om nie te onthou nie. In Jeremia 31:34 lees ons dat God ons sondes vergewe het en dat Hy nie meer daaraan dink nie. Om “nie daaraan te dink nie” is anders as om te vergeet. Dit beteken dat ʼn mens nie moeite doen om iets te herroep nie. Dit is wat God doen met ons sondes.

Ons sal altyd pynlike herinneringe aan ons sonde saam met ons dra want die effek van sonde kring ver uit. Selfs jare na sekere oortredings oorweldig die enormiteit daarvan ons steeds. Ons het egter die keuse om nie toe te laat dat die sonde van die verlede ons toekoms bederf nie. Deur God se genade hoef ons dit nie telkens in herinnering te bring nie.

Op talle plekke in sy Woord herinner God ons daaraan dat ons oortredings iets van die verlede is. Hy verwyder dit so ver as die ooste is van die weste (Psalm. 103:12). Ons mag nie weer daarnatoe teruggaan nie. God plaas ook geen beperking op vergifnis nie. Dit geld vir altyd. Die wonder van God se vergifnis is, is dat ons van nuuts af kan begin.

Gebed: Here, ons kan nie verdra dat ons vir ewig met ons sonde moet saamleef nie. Dankie dat U vergewe en kies om nie te onthou nie. Help ons om ook so te vergewe. Amen.

Go to top