What did this Man come to do? Both judge and mediator - 28 September 2016

Danny Fourie

A shoot will come up…and he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears. Isaiah 11:1,3

Jesus gave his life for the world and for you. He did not keep his talents to Himself. Jesus played the principal part in service to the whole world right up to the end. If you learn to see who Jesus is, then the question arises: What did the Son of God come to do here on earth?

In the criminal thriller called "Earth" the judge Himself comes to earth. The lawsuit begins. Jesus is not the judge who is far off and passes sentence from his palace of justice. He comes to personally investigate the scene of the crime. While speaking and preaching He explains what is really going on. One after the other the motives in the criminal thriller come to the foreground. With his words he unmasks the greatest criminal, Satan. Jesus’ living words are razor-sharp and honest. The gospels become the bulky dossiers of the criminal case. By reading these dossiers, it is clear who the guilty are: us.

But the unthinkable happens. The judge Himself is murdered.

You can think and say what you want about God, but you can never say that He engages in cheap talk. After humanity muddled along for centuries, Jesus appears on the scene. And with Jesus it is never a matter of cheap talk. He put his words into action and decided to give his life to solve the deepest problem of man. Jesus is the One who took the decisive step. The nails in his hands and feet settled our salvation. His death opened a new era in the relationship between God and man.

Prayer: Thank you Lord Jesus that you chose to realise the reality of our salvation that was promised long ago. Thank you that you took the decisive step in the lawsuit against the world and man. Amen.

Wat het hierdie Man kom doen? Regter en ook middelaar - 28 September 2016

Danny Fourie

Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie.  Jesaja 11:3-4

Jesus het sy lewe vir die wêreld en vir jou gegee. Hy het nie sy gawes vir Homself teruggehou nie. In diens van die wêreld het Hy sy hoofrol tot die einde toe uitgespeel. As 'n mens leer sien wie Jesus is, dan kom die vraag by 'n mens op: Wat het die Seun van God hier op aarde kom doen?

In die misdaadriller getiteld aarde het die regter self na die aarde gekom. Die regsaak gaan begin. Jesus is nie 'n regter wat ver verwyder staan en vanuit sy paleis van justisie 'n oordeel fel nie. Hy kom om self die misdaadtoneel te ondersoek. Al pratend en prekend verduidelik Hy wat nou eintlik aan die gang is. Die een na die ander motief in die misdaadriller kom na vore. Met sy woorde ontmasker Hy die groot misdadiger, Satan. Jesus se lewende woorde is vlymskerp en prontuit eerlik. Die evangelies word die lywige dossiers van die regsaak. Deur daarin te lees is dit duidelik wie die skuldiges is: ons.

Maar die ongelooflike gebeur. Die regter self word vermoor.

Jy kan van God dink en sê wat jy wil, maar nooit kan jy sê dat dit vir Hom oor mooi woordjies gaan nie. Nadat die mensheid vir eeue voortgeploeter het, verskyn Jesus op die toneel. En by Jesus het dit nie oor mooi woorde gegaan nie. Hy het die daad by die woord gevoeg en besluit om sy lewe te gee om die diepste probleem van die mens op te los. In die regsaak teen die wêreld was Jesus die Een wat die beslissende stap geneem het. Die spykers in sy hande en voete het ons verlossing beklink. Sy sterwe het 'n nuwe era in die verhouding tussen God en die mensheid gebring.

Gebed: Dankie Here Jesus dat U gekies het om die redding en verlossing wat lank reeds belowe is, waar te maak. Dankie dat U die beslissende stap in die regsaak teen die wêreld geneem het. Amen.

Go to top