The birth of Christ - 11 December 2019

Neville Turley

For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David’s throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and for ever. The zeal of the LORD Almighty will accomplish this.  Isaiah 9:6-7 (NIV)

In the days when snail mail still ruled, Christmas cards were very popular and our verse for today was often quoted. So often, in fact, that people seldom took time to read it, let alone seriously consider the full implication.

God had come to earth in human form. That very fact should fill us with awe and wonder.

This was the lifeline that God had promised humankind in the Garden of Eden.

Some 700 years before that first Christmas, Isaiah foretold the birth of the Christ child. That child would be the foundation on which God’s divine plan for restoring His fallen creation would be based.

In the midst of all our Christmas activities we must never forget our Lord Jesus Christ is the reason for our celebrations. Our first priority should be to pay him homage. 

Matthew reminds us what will happen when the Lord Jesus Christ comes again. “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left.  Then the King will say to those on his right, “Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.” (Matthew 25:31-34)

What a blessed day that will be for those who follow Jesus. 

Prayer: Sovereign Father, thank you for the great love you have poured on us through your Son.  May the Holy Spirit guide us along life’s way and empower us to glorify you. Amen

Die geboorte van Christus - 11 Desember 2019

Neville Turley

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg.  Jesaja 9:5-6

In die dae toe stadige pos (snail mail) nog aan die orde van die dag was, was Kerskaartjies baie gewild en ons vers vir vandag is dikwels in van die kaartjies aangehaal. So dikwels dat baie mense dit nou nie meer raaklees of oor die betekenis nadink nie.

God het as 'n mens na hierdie wêreld toe gekom. Hierdie feit behoort ons met ontsag en verwondering te vul.

Dit was die reddingsboei wat God reeds na die gebeure in die paradys aan die mens beloof het.

Ongeveer 700 jaar voor daardie eerste Kersfees het Jesaja reeds oor die geboorte van die Christuskind geprofeteer. God se plan om sy gevalle Skepping te herstel, sou van hierdie Kind afhang.

Te midde van al ons Kersaktiwiteite moet ons nooit vergeet dat ons Here Jesus Christus die rede vir ons feesvieringe is nie. Ons eerste prioriteit moet wees om aan Hom hulde te bring.

Matteus vertel ons egter van die dag wat Jesus weer gaan kom: “Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan. “Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit ... " (Matteus 25:31-34)

Wat 'n wonderlike dag gaan dit nie wees vir diegene wat Jesus volg nie!

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir u groot liefde wat U aan ons deur u Seun geskenk het. Gee dat die Heilige Gees ons op ons lewenspad sal lei en ons sal help. Amen.

Jesus had a forerunner - 10 December 2019

Neville Turley

I will send my messenger, who will prepare the way before me...  Malachi 3:1(NIV)

It is easy to understand why people may think that our lives depend on the fickle fortune of fate. The life story of John the Baptist proves otherwise.

We are not born by accident; God has a plan and purpose for each one of us. The angel, Gabriel, revealed to John’s father, Zachariah, God’s plan for John’s life.

John was to be a forerunner for Jesus. He would be the last of the long line of prophets who foretold the coming of the Messiah and the need for God’s people to be ready to receive him. Zachariah, priest at the temple, prophesied at the circumcision of John:  “And you, my child, will be called a prophet of the Most High; for you will go on before the Lord to prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins, because of the tender mercy of our God… (Luke 1: 76-78)

John fulfilled God’s plan and calling to the letter. As the only son of a respected priest, he could have led an easy, comfortable lifestyle. Instead he chose to dedicate himself fully and selflessly to God’s service. Leading a disciplined lifestyle, he became a signpost in the wilderness pointing people to God and the necessity for them to seek forgiveness and be cleansed from their sins.  Those who did so, he baptised.

John’s recognition and acceptance of Jesus as the promised Messiah – God’s chosen one (John 1:34) was the culmination of his ministry. There was no longer need for a forerunner, the Messiah had come. “We have found the one Moses wrote about in the Law, and about whom the prophets also wrote – Jesus of Nazareth…” (John 1:45)

It is my fervent hope that whoever reads this verse has done so too. For that is the first step in discovering God’s plan and purpose for one’s own life.

Prayer: Lord, we thank you for the life and witness of John the Baptist.  Grant us grace to be signposts too and through our lifestyle point others to Jesus.  We ask this in Jesus name. Amen

Jesus se voorloper - 10 Desember 2019

Neville Turley

Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak, ... Maleagi 3:1

Dit is maklik om te verstaan hoekom baie mense dink dat ons lewens bepaal word deur wisselvallige geluk. Die lewensverhaal van Johannes die Doper bewys egter die teenoorgestelde.

Ons word nie per ongeluk gebore nie; God het 'n plan en 'n doel met elkeen van ons. Die engel Gabriël het God se plan vir Johannes se lewe aan sy pa, Sagaria geopenbaar. Johannes moes 'n voorloper vir Jesus wees. Hy sou die laaste van baie profete wees wat oor die koms van die Messias profeteer en die belangrikheid van die kinders van God om gereed te wees om Hom te ontvang, sou beklemtoon. Sagaria, 'n priester by die tempel, het tydens die besnydenis van Johannes soos volg geprofeteer: “En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. ...“ (Lukas 1:76-78)

Johannes het God se plan en roeping ten volle uitgeleef. As die seun van 'n gerespekteerde priester kon hy seker 'n gemaklike lewe gelei het, maar instede daarvan het hy gekies om hom volkome aan die diens van God te wy. Hy het 'n gedissiplineerde lewe gelei en het 'n wegwyser na God vir mense geword. Hy het die noodsaaklikheid beklemtoon dat mense hulle moet bekeer sodat God hulle sondes kon vergewe. Diegene wat dit gedoen het, het hy gedoop.

Johannes het Jesus erken en aanvaar as die beloofde Messias – die Seun van God (Johannes 1:34) en dit was die hoogtepunt van sy bediening. 'n Voorloper was nou nie meer nodig nie want die Messias het gekom. “Ons het Hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef." (Johannes 1:45)

Dit is my vurige hoop dat wie ook al vandag hier lees, ook al vir Jesus erken en aanvaar het. Dit is die eerste stap om God se plan en doel vir jou lewe te ontdek.

Gebed: Here, ons dank U vir die lewe en getuienis van Johannes die Doper. Skenk aan ons die genade om, soos hy, deur ons lewens wegwysers vir ander na Jesus te wees. Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen

The perfect gift - 9 December 2019

Neville Turley

But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him you may have life. John 20:31 (GNT)

John wrote this verse to explain the purpose of his Gospel.  He was no longer the same John that once asked the Lord if fire should be called down from heaven to destroy the Samaritan villagers who refused to receive Jesus.  (Luke 9:51-56)

Under Jesus, John had been transformed from a vengeful person to an apostle of love.

John’s experience was not unique. No one who has opened their heart to Jesus is ever the same again.  He takes us and moulds us in his image and the process does not stop there. 

The old adage; “God uses those he chooses” applies to all of us. “Go throughout the whole world and preach the gospel to all people.” (Mark 16:15) is not a charge our Lord limited to His eleven disciples. To carry out his commission effectively requires a gigantic team effort in every generation.

John wrote his Gospel, others would come after him to spread the glad tidings that through Jesus one might gain eternal life. Today it is our turn to carry out this commission from our Lord Jesus Christ.

There is no better time than during the Christmas season to take stock of how we are doing so far.

The Bible Society exists to translate, produce and distribute God's message of love and redemption. It has the infrastructure to operate worldwide yet it cannot be effective without your prayers and ongoing support.

Can you think of a more perfect gift than partnering with the Bible Society in making the living Word of God available to the world?

Prayer: Heavenly Father, give us the grace and privilege to fulfil your Great Commission. Through the power of the Holy Spirit enable us to reach out to others in love with your life-giving Word. This we ask in the name of our Lord and Saviour. Amen

Die beste geskenk - 9 Desember 2019

Neville Turley

Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê. Johannes 20:31

Johannes het hierdie vers neergeskryf om die doel van sy Evangelie te verduidelik. Hy was nie meer dieselfde Johannes as die een wat op 'n keer vir Jesus gevra het of hulle vuur uit die hemel moes afroep om die Samaritane te verteer wat geweier het om Jesus in hulle dorp te ontvang nie. (Lukas 9:51-56)

Onder die leiding van Jesus het Johannes verander van 'n wraaksugtige mens na 'n apostel van liefde.

Johannes se ondervinding is nie uniek nie. Niemand wat sy hart vir Jesus oopmaak, is ooit weer dieselfde nie. Hy aanvaar ons en vorm ons na sy beeld. Die proses stop ook nie daar nie.

Die ou Engelse gesegde “God uses those he chooses” geld vir ons almal.  “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom” (Markus 16:15) is nie 'n opdrag wat die Here slegs tot sy elf dissipels beperk het nie. Om hierdie opdrag effektief uit te voer, benodig 'n reuse spanpoging in elke geslag.

Johannes het sy Evangelie geskryf, maar ander het na hom gekom om die goeie nuus te versprei dat deur in Jesus te glo, 'n mens die ewige lewe kan hê. Vandag is dit ons beurt om hierdie opdrag van ons Here Jesus Christus uit te voer.

Hierdie Kerstyd is 'n uitstekende tyd om opnuut te kyk hoe ons met hierdie taak vorder.

Die Bybelgenootskap bestaan om die Bybel, God se woord van verlossing en liefde, te vertaal, te publiseer en te versprei. Die Genootskap beskik oor 'n infrastruktuur om wêreldwyd Bybels beskikbaar te stel, maar hulle kan dit nie sonder ons gebede en volgehoue ondersteuning doen nie.

Kan jy aan 'n beter geskenk dink as om in vennootskap met die Bybelgenootskap die lewegewende Woord van God aan die wêreld beskikbaar te stel?

Gebed: Hemelse Vader, skenk aan ons die genade om u Groot Opdrag uit te leef. Help ons om deur die krag van die Heilige Gees in liefde na ander met u lewegewende Woord uit te reik. Ons bid dit in die Naam van ons Verlosser. Amen

Go to top