The Bible – his Word - 24 November2014

Danny Fourie

 

But whoever looks intently into the perfect law … they will be blessed in what they do.  James 1:25

The Bible is a special book that originated over a period of 1 500 years. About 40 people – from all kinds of worlds and time periods – wrote the Bible. The Bible has a wonderful unit. From Genesis to Revelation there is one recurring theme: God loves people and wants to have a relationship with them.

The fact that the Bible was written by human authors is not in conflict with the evidence that the Bible is the Word of God. God employed the authors of the Bible to write down his Word. In other words the human authors of the Bible were guided by the Holy Spirit to write down what God wants to tell us.

Dare to pick up the Bible and read it. It will speak to you. You will hear God speak to you. If you do not have much experience of reading the Bible, start with the Gospels of Mark and John. And then read Genesis. Take each day a section to read. If you are praying, you will find that what you read is talking to you. Slowly you will discover that the Bible is truly the Word of God.

Read the Bible with an openness – do not read it as if you already know it all. The young Samuel so eloquently said, "Speak, Lord, your servant is listening!" I would first like to hear what you say. Read the Bible with an expectation – look forward to what God may say to you. But read with an obedient attitude. People who absorb the Word of God will be blessed in what they do, writes James.

The Bible was not written in order to increase our knowledge – probably also – but especially to change our lives.

Prayer: Thank you Lord for your Word so close to me, so accessible. Help me to read the Bible daily and to keep on discovering you. Amen

Die Bybel – sy Woord - 24 November 2014

Danny Fourie

 

Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet … hy sal gelukkig wees.  Jakobus 1:25

Die Bybel is 'n besondere boek wat oor 'n tydperk van 1 500 jaar ontstaan het. Dit is deur ongeveer 40 mense uit alle moontlike leefwêrelde en tydperke geskryf. Die Bybel is 'n wonderlike eenheid. Van Genesis tot by Openbaring gaan dit oor een tema: God hou van mense en wil 'n verhouding met hulle hê.

Die feit dat die Bybel deur mense geskryf is, bots nie met die getuienis dat die Bybel die Woord van God is nie. Die Bybelskrywers is deur God in diens geneem om sy Woord op te skryf. Anders gestel: die menslike skrywers van die Bybel is deur die Heilige Gees gelei om neer te skryf wat God vir ons wil sê.

Waag dit om die Bybel op te tel en te lees. Dit sal tot jou spreek. Jy sal God met jou hoor praat. As jy nie baie ervaring van Bybellees het nie, begin dan met die Evangelies van Markus en Johannes. En lees dan Genesis. Hou aan om elke dag 'n stuk te lees. As jy dit biddend doen, sal jy ervaar dat dít wat jy lees met jou praat. Stadigaan sal jy ontdek dat die Bybel waarlik die Woord van God is.

Lees die Bybel met 'n openheid – moenie lees asof jy reeds alles weet nie. Die jong Samuel het so treffend gesê: “Praat, Here, u dienaar luister!” Ek wil asof vir die eerste keer hoor wat U sê. Lees die Bybel met ’n verwagting – sien daarna uit dat God met jou sal praat. Maar lees ook met ’n gehoorsame houding. Mense wat hulle in die Bybel verdiep, sal gelukkig wees in wat hulle doen, skryf Jakobus.

Die Bybel is nie geskryf om ons kennis te vermeerder nie – seker ook wel – maar veral om ons lewe te verander.

Gebed: Dankie Here dat u Woord so naby my is, so toeganklik is. Help my om daagliks die Bybel te lees en U daarin te ontdek. Amen

Go to top