When God chooses someone else - 27 May 2020

Xanthe Hancox

Not to us, Lord, not to us but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Psalm 115:1

Most of us want to be the kind of person who, when they see God’s hand on someone else’s life and ministry, they wholeheartedly rejoice in that person’s successes.

But for many of us, this isn’t the reality. When someone else gets that leadership opportunity we wanted so badly, or the recognition our hearts were longing for, rather than rejoicing that God chose to use someone else, we begin to question our own value and worth. We ask ourselves, “Why them? Why not me?”

Sometimes this leads us to make a mental laundry list of the reasons we deserved it more or were more qualified. Sometimes it takes us down the dreadful path of criticism and character assassination.

In the parable of the talents (Matthew 25:14–30), Jesus never says God loved the five-talent man more than the two-talent man. Can you imagine if we got what we actually deserve? We don’t deserve opportunities, influence, or accolades. Far from it! We deserve death and hell.

Yet God, in his grace, chooses to use us, not as a statement of how much he loves us, or how valuable we are, but as a display of his power in and through broken sinners like us. God uses you, not because you’re so great, but because he is. He doesn’t need you, but he wants you.

Let’s stop comparing ourselves with others and rest in the sovereignty, kindness, and wisdom of God, who loved us and gave himself up for us. When he shows his glory in other people’s lives, gifts and accomplishments, far be it from us to try and rob him of the glory he alone is due by questioning why we didn’t get it. It was never ours to begin with.

Prayer: Lord, help me celebrate your hand in the lives of others, and grant me the grace and wisdom to rejoice with them and give all the glory to you. Amen.

Wanneer die Here iemand anders kies - 27 Mei 2020

Xanthe Hancox

Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan u Naam kom die eer toe, want dit is U wat liefde en trou bewys.  Psalm 115:1

Die meeste van ons wil graag daardie soort persoon wees wat, wanneer ons die Here se hand in iemand anders se lewe of bediening sien, bly wil wees oor daardie persoon se sukses.

Maar vir baie van ons is dit nie die realiteit nie. Wanneer iemand anders daardie leierskapposisie kry wat ons so graag wou hê, of die erkenning wat ons begeer, bevraagteken ons dikwels ons eie waarde eerder as om bly te wees dat die Here besluit het om daardie persoon te gebruik. Ons vra die vraag "Hoekom daardie persoon?" "Hoekom nie ek nie?"

Soms lei dit daartoe dat ons 'n hele lys in ons gedagtes maak van hoekom ons dit meer verdien en dat ons beter gekwalifiseerd is vir die taak. Soms neem dit ons op daardie verskriklike pad van kritiek en karaktermoord.

In die gelykenis van die talente (Matteus 25:14-30) het Jesus nie gesê dat die Here die man met vyf talente liewer gehad het as die een wat twee talente ontvang het nie. Stel jou voor as ons ontvang wat ons eintlik verdien. Ons verdien nie geleenthede, invloed of eerbetoon nie. Inteendeel, ons verdien die dood en die hel.

En tog, deur sy genade het God ons gekies, nie as 'n bewys van hoe lief Hy ons het of van hoe kosbaar ons is nie, maar wel om deur gebroke sondaars soos ons sy krag te vertoon. God gebruik jou nie omdat jy so belangrik is nie, maar wel omdat Hy is. Hy het jou nie nodig nie, maar Hy wil jou graag hê.

Kom ons hou op om onsself met ander te vergelyk en rus in die almag, goedheid en wysheid van God wat ons liefhet en Homself vir ons geoffer het. Wanneer die Here sy heerlikheid bewys in iemand anders se lewe, talente of deur dit wat daardie persoon bereik, moet ons op geen manier probeer om Hom van die heerlikheid te beroof wat Hom alleen toekom deur te vra hoekom ons dit nie gekry het nie. Dit het van die begin af nooit aan ons behoort nie.

Gebed: Help my om u hand in die lewe van ander te sien en skenk aan my die genade en wysheid om saam met hulle bly te wees en U te verheerlik. Amen

Go to top