Jonah's story - 16 August 2018

Neville Turley

“Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.”  Proverbs 30:5 (NIV)

Most people have no trouble believing the Jonah story up to the point where he disappears beneath the waves. After all water covers 71% of planet earth.

Since time immemorial countless people have drowned, others have been killed by predators lurking in the water. Few survive to tell the tale of being rescued from a life-threatening ordeal.

Jonah did, and what a story he had to tell. Having been swallowed live by a fish, he was in its belly for three days and nights yet did not die. He had praised God for his salvation and promised to serve him. Thereupon the Lord ordered the fish to spew Jonah up on the beach and it had.

The question every believer must ask is whether they believe Jonah's account.

The Jews certainly did, and still do. The Day of Atonement is the holiest day in the Jewish calendar. It was the one day in the year when the High Priest went behind the veil into the Most Holy Place with the blood of the sacrifice and sprinkled it on, and in front of, the Covenant Box to atone for the sins of the people of Israel (Leviticus 16)

The Day of Atonement is observed each year on the tenth day of the seventh month (Tishri) of the Jewish calendar (18-19 September in 2018). On the Day of Atonement, the complete book of Jonah is publicly read in every synagogue throughout the world.

Bible-believing Christians accept that all Scripture is inspired by God and leads to salvation through faith in Christ Jesus. The Book of Jonah is an integral part of Holy Scripture revealed to us, by the grace of God.

Our Lord Jesus Christ believed the book of Jonah, He used it to point out to the people of his day, the evil of their ways. (Matthew 12:31-41)

Some people find the story of Jonah a stumbling block to their faith. It shouldn't be, it is a stepping stone proving God's sovereignty over his whole creation, from the fish in the sea to you and me.

Prayer: Heavenly Father may the Holy Spirit inspire us to embrace the truth of the Bible with eyes of faith for Jesus sake.  Amen

Jona se storie - 16 Augustus 2018

Neville Turley

Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm dié wat by Hom skuil.  Spreuke 30:5

Tot op die punt waar Jona onder die water verdwyn, het die meeste mense nie 'n probleem om Jona se storie te glo nie. Die planeet aarde word tog deur sowat 71% water bedek.

Van toeka se dae af het miljoene der miljoene mense reeds verdrink, en nog meer mense is deur predatore wat in die water skuil, aangeval. Baie min het oorleef om die verhaal te vertel van hoe hulle uit hierdie lewensgevaarlike situasie gered is.

Jona het oorleef, en wat 'n verhaal het hy nie gehad om te vertel nie. Hy is lewendig deur 'n vis ingesluk, hy was drie dae en nagte in die maag van die vis en tog is hy nie dood nie. Hy het God geloof vir sy verlossing en het beloof om Hom te dien. Die Here het die vis beveel om Jona op die strand uit te spoeg en die vis was gehoorsaam.

Elke gelowige moet homself afvra of hy Jona se weergawe glo.

Die Jode het hom beslis geglo, en glo hom steeds. Die Groot Versoensdag (Jom Kipoer) is die heiligste dag op die Joodse kalender. Dit was die een dag in die jaar wat die hoëpriester die Allerheiligste binnegegaan het met die bloed van die offerbul en dit voor en op die deksel van die ark gesprinkel het om vir die sondes van die Israeliete boete te doen. (Levitikus 16)

Die Groot Versoensdag vind elke jaar op die tiende dag van die sewende maand (Tishri) op die Joodse kalender plaas (18-19 September in 2018). Op die Groot Versoensdag word die volledige Jona-boek in elke sinagoge regoor die wêreld gelees.

Bybelgelowige Christene aanvaar dat die volledige Bybel deur God geïnspireer is en dat dit na verlossing deur geloof in Jesus Christus lei. Die boek Jona is 'n integrale deel van die Heilige Skrif wat deur die genade van God aan ons geopenbaar is.

Jesus het die boek van Jona geglo. In 'n gesprek met die skrifgeleerdes en Fariseërs gebruik Hy die verhaal om hulle verkeerde weë uit te wys. (Matteus 12:39-41)

Sommige mense ervaar die storie van Jona as 'n struikelblok vir hulle geloof. Dit moet nie die geval wees nie, want dit bewys God se almag en heerskappy oor die hele skepping, oor die visse in die see en ook oor jou en my.

Gebed: Hemelse Vader, gee dat die Heilige Gees ons sal help om die waarhede van die Bybel in geloof te aanvaar. In die Naam van Jesus vra ek dit. amen

Go to top