Think before you speak - 28 May 2015

Mims Turley

By putting a bit into the mouth of a horse, we can turn the horse in different directions. It takes strong winds to move a large sailing ship, but the captain uses only a small rudder to make it go in any direction. Our tongues are small too, and yet they brag about big things. James 3:3-5a

For years one of my colleagues had a little card stuck to her computer screen that read, “Put your mind in gear before you put your mouth in motion.” Each time I read it, it reminded me of the passage in James 3 that speaks about the tongue.

James understands that words are far more than sounds that come out of our mouths. Words have power and that’s why he warns us to be in control of what we say, because then we will also be in control of our actions. He illustrates this with the images of a bit in a horse’s mouth and the rudder on a ship. Both of these images relate to direction. The tongue, and the words that come from it, can also give our lives direction.

How we use words is a serious business. In Proverbs 18:21 we read, “Words can bring death or life! Talk too much, and you will eat everything you say.” A parent’s words, for example, can build up a child to have a positive self-image, but by never saying they love them or how proud of them they are, the opposite can happen.

Has it ever happened that you’re busy typing an e-mail and accidentally click send before you’re finished? Your e-mail is gone and there’s nothing you can do to stop. It’s just like that when we speak before we think. Once the words are out you can never take them back. My mom always warned us as children to think carefully before we speak "because", she use to say, "words are like birds that fly out of our mouths and we can never bring them back."

Jesus himself warned us to be careful about what we say, “I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. On that day they will be told that they are either innocent or guilty because of the things they have said.” Matthew 12:36

Get serious with your words today. Think before you speak. Remember, “A kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up.” Proverbs 15:1

Prayer: Lord, thank you for reminding us again about the power of words. Help me to use my words in a way that always brings honour to your name. Amen

Dink voordat jy praat - 28 Mei 2015

Mims Turley

Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe: al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf, baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag.  Jakobus 3:3-5a

Teen een van my kollegas se rekenaarskerm was daar vir jare 'n kaartjie waarop gestaan het: "Put your mind in gear before you put your mouth in motion." Elke keer wat ek dit raakgesien het, het dit my laat dink aan die gedeelte in Jakobus 3 wat oor die tong handel.

Jakobus weet dat woorde nie net klanke is wat by ons mond uitkom nie.  Woorde het krag en daarom waarsku hy ons om in beheer te wees van wat ons sê, want dan sal ons ook in beheer wees van ons aksies. Hy illustreer dit deur die beeld van die stang in 'n perd se bek en deur die roer waarmee die stuurman die skip kan stuur. Beide hierdie beelde het te make met rigting. Die tong en die woorde wat dit voortbring kan ook rigting aan ons lewens gee.

Die gebruik van woorde is 'n ernstige saak. In Spreuke 18:21 lees ons: "Die tong het mag oor dood en lewe; dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra." So kan ouers byvoorbeeld deur hulle woorde 'n kind opbou om 'n positiewe selfbeeld te hê, maar deur byvoorbeeld nooit vir 'n kind te sê dat jy hom liefhet of trots op hom is nie, kan die teenoorgestelde uitwerking hê.

Het dit al met jou gebeur dat jy nog besig is om 'n e-pos te skryf en dan klik jy per ongeluk op die stuurknoppie?  Weg is jou e-pos en jy kan dit nie stop nie.  Net so is dit soms wanneer ons praat voordat ons dink. Weg is die woorde en jy kan dit nie terugbring nie.  My ma het ons altyd as kinders gewaarsku dat ons mooi moet dink voordat ons praat "want," het sy gesê "woorde is soos voëltjies wat uit jou mond vlieg en jy kan hulle nie terugbring nie."

Jesus self waarsku ons ook dat ons versigtig moet wees wat ons sê.  “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.”  Matteus 12:36-37

Maak vandag erns met jou woorde. Dink voordat jy praat. Onthou: "'n Sagte antwoord laat woede bedaar; 'n krenkende woord laat woede ontvlam." Spreuke 15:1

Gebed: Here, dankie dat U ons weer opnuut bewus maak van die krag van woorde. Help ons om ons woorde so te gebruik dat dit altyd tot eer van u Naam sal wees.

Go to top