He listens when you pray - 26 November 2014

Danny Fourie

 

… But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God … will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.  Philippians 4:6,7

Do you still pray? What do you think about prayer?

You can never pray too much – just enough. It is often said that prayer is like breathing, if you stop, you will not be living much longer. Prayer is talking to God. By praying you show that you need the Lord and honour him. You realize that you are not on your own – you are talking to the Creator of heaven and earth!

Prayer is not just to ask. Prayer is to say thank you and to confess your guilt, to talk to God about everything that lives in your heart. No one who prays will say that it is in vain. God will never say that he has no time for you. He is always there. (Matthew 28:20)

The question remains, does it help to pray? If the question means: Does everything happen as I ask, then one should say: No, not always. There are prayers that are not heard. Sometimes we pray for people who are sick, and then they die without healing. It is a disappointment to us. (2 Corinthians 12: 7-9)

Our life with God is not like a sentimental novel, which always has a good ending. The reason be there is something more than just an earthly life. We believe that there is life after life. Often the Lord does not give the outcome we desire, but He gives the power to accept the outcome. (Psalm 138: 3)

Meanwhile, Paul comforts us: “Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God … And the peace of God will guard your hearts and your minds … (Philippians 4:6,7)

Prayer: Thank you God that I may have the confidence to share my heart and wants with you. Thank you for taking my prayers seriously and listening to me. Amen

Reflect on the Bible - 25 November 2014

Danny Fourie

 

Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.  Matthew 7:24

The psalmist writes that blessed are the people who delight in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night (Psalm 1:1). It is unsatisfactory just to read the Bible and not to reflect on it.

To meditate is to read and ask yourself: What does this mean for my life? What does God want to say to me through this passage? Is there a promise that I can claim for myself? Is there a sin I need to confess? Is this a warning that I could practically use daily? When one reads the Bible in this way, it is not an easy exercise! This way of reading the Bible brings something of a struggle, a battle with the text to discover the right meaning for your life.

It's almost like Jacob who wrestled with God and finally said, “I will not let you go unless you bless me” (Genesis 32:26). Read until the meaning is clear. Daniel was a civil servant with a lot of responsibilities and a busy schedule. He put three times during a day aside to spend time with God, because he realized the importance of his relationship with God (Daniel 6). Three times a day – not three minutes per day!

Meditate. Apply. Jesus said that the home (life) of someone who just listens to the Bible without having to do what it takes, collapses. When you read and apply, hear and do, then your home (life) will keep standing – even though the floodwaters and high winds may come. The foundation is on the rock.

Prayer: Holy Spirit help me and guide me to read the Bible regularly and to apply it to my life situations. Amen

Hy luister wanneer jy bid - 26 November 2014

Danny Fourie

… maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God … sal oor julle harte en gedagtes die wag hou. Filippense 4:6,7

Bid jy nog? Wat dink jy van gebed?

'n Mens kan nooit te veel bid nie – net te min. Gebed, word dikwels gesê, is soos om asem te haal, as jy daarmee ophou dan leef jy nie veel langer nie. Gebed is om met God te praat. Deur te bid wys jy dat jy die Here nodig het en daardeur eer jy Hom. Jy kom ook agter dat jy nie alleen is nie – jy praat met die Skepper van hemel en aarde!

Gebed is nie net om te vra nie. Gebed is ook om te dank en skuld te bely, om oor alles wat in jou hart leef met God te praat. Niemand wat bid, sal kan sê dat dit tevergeefs is nie. God sal nooit sê dat Hy nie nou tyd vir jou het nie. Hy is altyd daar. (Matteus 28:20)

Die vraag is altyd, help dit om te bid? As die vraag bedoel: Gebeur alles soos wat ek dit vra, dan moet 'n mens sê: Nee, nie altyd nie. Daar is gebede wat nie verhoor word nie. Soms bid ons vir mense wat siek is, en dan sterf hulle tog sonder om genees te word. Daar is dan 'n teleurstelling by ons. (2 Korintiërs 12:7-9)

Ons lewe saam met God is nie soos 'n soetsappige roman wat altyd 'n goeie einde het nie. Die rede is omdat daar meer as 'n aardse lewe is. Ons glo dat daar lewe na lewe is. Dikwels gee die Here nie 'n uitkoms wat ons begeer nie, maar Hy gee die krag om die uitkoms te aanvaar. (Psalm 138:3)

Intussen troos Paulus ons: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God … sal oor julle harte en gedagtes die wag hou.” (Filippense 4:6,7)

Gebed: Dankie Vader dat ek die vrymoedigheid het om my hart en behoeftes met U te deel. Dankie dat U my gebede ernstig neem en na my luister. Amen

Oordink die Bybel - 25 November 2014

Danny Fourie

Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ’n verstandige man wat sy huis op rots gebou het.   Matteus 7:24

Die psalmdigter skryf dat dit goed gaan met mense wat hulle vreugde in die Woord van die Here vind, dit dag en nag oordink (Psalm 1:1). Dit is onbevredigend om die Bybel net te lees en nie te oordink nie.

Om te oordink is om te lees en jou af te vra: Wat beteken dit vir my lewe? Wat wil God vir my deur hierdie gedeelte sê? Is hier ’n belofte wat ek vir my kan neem? Is hier ’n sonde wat ek moet bely? Is hier ’n waarskuwing wat ek in die praktyk kan gebruik? Wanneer ’n mens die Bybel só lees, is dit nie ’n maklike oefening nie! Hierdie manier van Bybellees het iets van ’n worsteling, ’n gestoei met die teks om die regte betekenis vir jou lewe te ontdek.

Dit is byna soos Jakob wat met die Here gestoei het en uiteindelik gesê het: “Ek sal jou net los as jy my seën” (Genesis 32:26). Lees totdat die betekenis duidelik is. Daniël was ’n staatsamptenaar met baie verantwoordelikhede en ’n besige program. Hy het hom drie keer op ’n dag afgesonder om tyd met die Here deur te bring, want hy het besef dit is belangrik vir sy verhouding met die Here (Daniël 6). Drie keer per dag – nie drie minute per dag nie!

Oordink. Pas toe. Jesus het gesê dat die lewenshuis van iemand wat net na die Bybel luister sonder om te doen wat dit vra, ineen sal stort. Wanneer jy lees en toepas, hoor en doen, dan sal jou lewenshuis bly staan – al kom die vloedwaters en die rukwinde. Die fondament is op rots.

Gebed: Heilige Gees help my en lei my om die Bybel gereeld te lees en in my lewe toe te pas. Amen

Go to top