Verse-a-day - 3 July 2015

I like God because He likes me

Danny Fourie

God is love. 1 John 4:16

You might think that the title of this devotion is a slightly unfortunate choice: I like God because he likes me! Perhaps a strange reasoning? Not so strange. One does not like each and every guy or girl who likes you. Just because someone likes you does not mean that you intend to have a romantic relationship with that person.

There is a substantial difference between God who loves you and a guy or girl who likes you. Despite how much someone likes you, thinks of you and fantasizes over you, it often does not mean something to you or that he or she does something for you. You still remain only in that person’s mind.

God's love for us is not but a mere infatuation. God not just constantly thinks of us, he also puts out his hands and does something for us, and means something to us. The scars of the nails to his hands were still clearly visible after the resurrection of Jesus.

Is it still so strange of me to like God because He likes me? Let us try to determine how great God's love for us is. It is much deeper and more intense than the love people have for each other. Multiply the love of teenagers and the love of young mothers for their babies with a thousand and still it does not compare in any way with the love that God feels for you and me.

The Bible, God's love letter, says it in many places. He likes us. He loves us. Who does not know the world-renowned words in John 3:16? “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.”

In this sentence is written precisely how much God loves us. How can it be that I do not answer to this love? God is your and my Saviour. Of course, for that reason I like him.

Prayer: Lord, help me to understand how much you love me, how deep and how intense your love is for me. Thank you. Amen.

Vers-n-dag - 3 Julie 2015

Ek hou van God, omdat Hy van my hou

Danny Fourie

God is liefde 1 Johannes 4:16

Jy kan miskien dink dat die titel van hierdie dagstuk effens ongelukkig gekies is: Ek hou van God omdat Hy van my hou! Dalk 'n vreemde redenasie? Nie so vreemd nie. 'n Mens hou tog nie van elke ou of meisie wat van jou hou nie. Net omdat iemand van jou hou, beteken nie dat jy 'n verhouding met daardie persoon sal aanknoop nie.

Daar is 'n wesenlike verskil tussen God wat van jou hou en 'n ou of meisie wat van jou hou. Hoeveel iemand ook al van jou hou, aan jou dink en oor jou fantaseer, gebeur dit nie dikwels dat hy of sy vir jou iets doen of vir jou iets beteken nie. Jy bly maar iemand in sy of haar gedagtes.

Met God se liefde vir ons is dit anders as 'n blote verliefdheid. God dink nie net voortdurend aan ons nie, Hy steek ook sy hande uit om iets vir ons te doen en te beteken. Die littekens van die spykers was na die opstanding van Jesus nog duidelik te sien.

Is dit nog so vreemd van my om van God te hou omdat Hy van my hou? Kom ons probeer vasstel hoe groot God se liefde vir ons is. Dit is veel dieper en intenser as die liefde wat mense vir mekaar het. Vermenigvuldig die liefde van verliefde tieners en die liefde van jong moeders vir hulle kleintjies met 'n duisend en steeds vergelyk sulke liefde in geen opsig met met die liefde wat God vir jou en my voel nie.

Die Bybel, God se liefdesbrief, roep dit op talle plekke uit. Hy hou van ons. Hy het ons lief. Wie ken nie die wêreldbekende teks in Johannes 3:16 nie? “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

In hierdie sin staan presies hoe lief God ons het. Hoe kan dit wees dat ek nie hierdie liefde beantwoord nie? God is my en jou Redder. Natuurlik hou ek daarom van Hom.

Gebed: Here, help my verstaan hoe lief U my het, hoe diep en hoe intens u liefde vir my is. Dankie. Amen.

Go to top